Kystpartiet

Meningsmålinger - en oppfordring til media

Tilbake til Demokrati og forvaltning

 

En oppfordring sendt til noen av de sentrale mediene som ofte publiserer meningsmålinger:

 

God dag

De fleste meningsmålinger som publiseres i norske medier, har en søyle lengst til høyre med tittelen «Andre». Derimot oppgis det sjelden hvor stor oppslutning de enkelte partiene i gruppen «andre» får på målingen. Undertegnede vil oppfordre norske medier til å gjøre det til en vane å oppgi hvor stor oppslutning disse partiene får. Dette kan gjøres på en enkel måte som ikke forstyrrer den kompakte visuelle utformingen søylediagrammet gir.

Man kan for eksempel oppgi, med stor eller liten skrift, hvor stor oppslutning partiene i gruppen «Andre» har fått på en måling, under søylediagrammet. Et eksempel på en presentasjon hvor det er delvis gjennomført, finner vi her: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3338. En annen variant er den TV2 bruker, hvor oppslutningen til de minste partiene kommer frem i teksten som ledsager meningsmålingen. Et eksempel på det har vi her: http://www.tv2.no/nyheter/9548466/. I denne artikkelen har TV2 riktignok ikke oppgitt den nøyaktige oppslutningen hvert av partiene har fått på målingen, slik de gjorde i valgkampen. Artikkelen gir imidlertid en viss pekepinn på hvordan oppslutningen er.

Nå er undertegnede selvfølgelig klar over at oppslutningen for de minste partiene er nokså tilfeldig på den enkelte måling. Over tid kan det imidlertid være interessant å følge utviklingen.

Med vennlig hilsen
Erik Strand
partisekretær i Kystpartiet 

 

Denne henvendelsen ble sendt som e-post til NRK, TV2, VG, Dagbladet, Aftenposten, Nationen, Klassekampen, Bergens Tidende og Adressavisen 21. desember 2017.

Sist oppdatert torsdag 21. desember 2017 13:13

Treff: 219

Program 2009-13 Kapittel 18

Tilbake til kapitteloversikten

18. FYLKES- OG KOMMUNEØKONOMI
Bygd og by sammen på ny. Gode utdanningsmuligheter, gode arbeidsmuligheter, gode kollektivtilbud, gode boligforhold, gode kulturtilbud og gode helsetilbud - i både by og bygd.

Kystpartiet vil beholde dagens fylkeskommuner. Flere kommuner utreder sammenslåing til større enheter. Kystpartiet vil arbeide for at kommunesammenslåing bare kan gjennomføres dersom folkeflertallet i de berørte kommuner går inn for det. Vi reagerer på at kommunereformen skal presses gjennom ved hjelp av økte overføringer til dem som slår seg sammen, og straff i overføringene til de som fortsatt vil ha de nåværende kommunegrensene. En slik strategi er en undergraving av lokaldemokratiet. Kystpartiet vil peke på at det ofte er svært tvilsomt om kommunene på sikt vil få bedre økonomi, og at befolkningen vil få bedre tjenester etter en kommunesammenslåing. Kystpartiet vil i utgangspunktet beholde fylkestingene og opprettholde fylkesgrensene. Der enkeltkommuner med utgangspunkt i lokale folkeavstemminger søker overgang til nabofylket, må det respekteres. Kystpartiet er imot store regioner og sammenslåing av kommuner mot folkets vilje. Når det diskuteres store regioner, må også fylkesmannsembetet tas i betraktning.

Kystpartiet skal arbeide for at kommunenes andel av skattøre skal økes. Vi vil styrke fylkes- og kommuneøkonomien. Kystpartiet vil arbeide for at staten må betale for nye og kostnadskrevende oppgaver som de pålegger kommunene. Slik som det er nå, pålegger staten kommunene oppgaver, mens de reduserer overføringene til utgiftene påleggene bærer med seg.

Kystpartiet vil at bedriftsbeskatningen skal tilfalle den kommune hvor bedriften ligger.

Kystpartiet vil kreve at en større del av verdiskapingen skal forbli i distriktene slik at kommunene kan løse de lovpålagte oppgavene samtidig som man kan legge til rette for kommunens innbyggere og kommunens næringsliv. Dette som en motvekt mot den pågående sentralisering.

Kystpartiet vil motarbeide at betaling for oppdrettskonsesjoner skal tilfalle Staten. Kystpartiet mener arealrenten skal tilfalle kommunen der anlegget ligger, er en bedre og mer rettferdig ordning enn betaling for nye konsesjoner.

Kystpartiet vil at staten øker moderniseringen av vannverkene og tilskuddet til renovering av vannverk. Både gamle og nye vannverk skal ha forsvarlig rensing av vannet.

Kystpartiet vil arbeide for at den enkelte kommune selv bestemmer om det kan være hensiktsmessig å innlede interkommunalt samarbeid med andre kommuner. Kystpartiet er i mot tvangssammenslåing av kommuner.

Kystpartiet vil lovfeste at det blir opprettet ungdomsråd i alle kommuner, med møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyrene. Det skal være eldreråd i alle kommuner, disse skal ha møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyrer.

De statlige tilskuddsordningene må utvides til å omfatte tilskudd til gjestehavner og kaifasiliteter til de som ferdes med båt.

Kystpartiet vil arbeide for at kommunene får større selvbestemmelse i forhold til Staten.

Kystpartiet vil at kommunene skal ha veto i forhold til avgjørelser tatt av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen når det gjelder forvaltningen av utmarksområder. Slik det er i dag er kommunene, grunneierne og kommunenes innbyggere undertrykt av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i forvaltningen av sine egne utmarksområder. Vi vil at det ved kommuneplaner legges avgjørende vekt på lokalbefolkningens og grunneiernes synspunkter. Arealer skal ikke kunne båndlegges for å tilfredsstille diffuse planer. Ofte kan man med rette stille spørsmål ved de faglige vurderingene disse fagetatene gjør. Uansett er det folket som skal bestemme forvaltningen av sine nærområder, ikke fagmiljøer som knapt nok ser områdene de har vetorett over. Kommuneplanens omfang må begrenses til et minimum. Kommunene må også få ta større lokale avgjørelser, spesielt må den økonomiske handlefriheten økes. Vi har som prinsipp at søknader om tillatelser osv. skal innvilges om det ikke er tungtveiende grunner som tilsier noe annet.

Vi vil redusere og over tid fjerne eiendomsskatten samt gå imot opprettelse av nye skatteformål. De kommunale avgifter må ikke overstige de faktiske kostnader de er ment å dekke. Ved pålegg fra statlig hold om aktiviteter og utredninger i kommuner/ fylkeskommuner, må staten tilføre midler både til utredningsarbeid og ved eventuelle videre aktiviteter. Plan og utredningsarbeid i den kommunale administrasjonen må reduseres til det strengt nødvendige i forhold til dagens nivå og under ingen omstendighet igangsettes uten kommunestyrets godkjennelse. Offentlige utredninger skal skrives på et forståelig språk. Kystpartiet vil prioritere nødvendige investeringer så som sykehjem, helsetjenester, skole, vei fremfor prestisjeprosjekter.

Vi vil arbeide for at budsjettene er basert på realistiske forutsetninger og med hovedvekt på tjenesteytende investeringer og driftsbudsjetter. Vi ønsker en strengere budsjettdisiplin ved forvaltning av skatteyternes penger.

Det må bli slutt på at kommunenes arvesølv selges. Dette gjelder viktige eiendommer og driftsselskap som for eksempel kraftselskap eller kommunale vannverk.

Sist oppdatert mandag 11. september 2017 13:27

Treff: 197

Program 2009-13 Kapittel 16

Tilbake til kapitteloversikten

16. UTLENDINGSPOLITIKK
Stabil bosetting gir de beste muligheter for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Kystpartiet vil derfor gi flest mulig arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sin familie. Flytt kapital, ikke mennesker. Kystpartiet vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert.

Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og vil hindre integrasjon av innvandrerne. Diskriminering på etnisk grunnlag må motarbeides.

Illegal innvandring er et økende problem i Norge. Norske myndigheter bør ha oversikt over hvilke personer som til enhver tid oppholder seg i vårt land. Norge bør derfor si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre passkontrollen på grensen til Schengen-landene.

Norsk arbeidsliv bør ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. I dag er EØS-avtalen et viktig hinder i kampen mot sosial dumping. Norske lønnsavtaler og arbeidsmiljø trues. Norge bør si opp EØS-avtalen og gjeninnføre innvandringsstoppen overfor EU-borgere. 

Flyktninger bør i utgangspunktet få beskyttelse nær hjemlandet. På denne måten kan man hjelpe flere og lette returen når forholdene ligger til rette for det. I den grad flyktninger får beskyttelse i Norge skal beskyttelsen være midlertidig. Flyktningene returneres til hjemlandet når grunnlaget for asylstatusen er bortfalt. Norge forplikter seg kun til å ta imot kvoteflyktninger, bestemt av FN.

Kommunene må selv kunne bestemme hvor mange flyktninger de vil ta imot. Mottakerkommunene må få dekket hele kostnaden av Staten. Lengre behandlingstid enn 6 måneder er ikke akseptabelt.

For å sikre integrering av utlendinger i det norske samfunn må mulighetene til å hente ektefelle i utlandet begrenses. For at ordningene med familiegjenforening ikke skal misbrukes som en bakdør inn til Norge, vil Kystpartiet at denne ordningen skal praktiseres strengt, dog ikke på en slik måte at praksis blir i strid med FNs barnekonvensjon. Kystpartiet vil innføre et strengt tilknytningskrav ved familiedannelse. Det bør innføres et generelt forbud mot ekteskap mellom kusiner og fettere. 

Det må være en selvfølge at utlendinger som oppholder seg i Norge innretter seg etter norske lover og regler. For å oppnå permanent opphold i Norge bør man ha god kjennskap til norsk språk og samfunnsliv. Det skal fortsatt stilles strenge krav for å oppnå norsk statsborgerskap. Kystpartiet vil arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger.

Sist oppdatert mandag 11. september 2017 13:26

Treff: 214

Program 2009-13 Kapittel 17

Tilbake til kapitteloversikten

17. KRIMINALPOLITIKK
Kystpartiet ønsker å bygge opp et trygt samfunn bestående av selvstendige mennesker. I et slikt samfunn vil vi ha gode muligheter til å forebygge kriminalitet.

Den største trusselen mot vanlige folks trygghet er den frie flyten av kriminelle og terrorister over landegrensene. Norge bør melde seg ut av Schengen, som forbyr passkontroll på grensen mot EU-området, og gjeninnføre kontroll av alle utlendinger ved norskegrensen. Vi bør være med å styrke det internasjonale politisamarbeidet gjennom Interpol. Kriminelle utlendinger bør utvises fra Norge. 

Den omfattende narkotikatrafikken er en stor trussel mot samfunnet. Kystpartiet er derfor imot legalisering av narkotika, både når det gjelder omsetning og bruk. Utenlandske statsborgere som er tatt for narkotikaforbrytelser i Norge bør utvises og sone straffen i sitt hjemland. 

Politiet nasjonalt og lokalt skal styrkes økonomisk og få alle de moderne hjelpemidler de trenger. Kystpartiet ønsker å opprette flere nasjonale spesialenheter innen politiet for å hjelpe lokalsamfunnene med narkotikasaker og andre saker som er knyttet til organisert internasjonal kriminalitet.

Kystpartiet er imot overvåkningssamfunnet. Overvåkning/telefonavlytting må bare brukes i tilfeller med sterk mistanke om alvorlige kriminelle forhold.

Prostitusjon er nedverdigende for den enkelte og nedbrytende for samfunnet. Internasjonal menneskehandel har vært økende de siste årene, og er med på å finansiere andre former for kriminalitet. Bakmennene bør etterforskes gjennom internasjonalt politisamarbeid.

Kystpartiet vil ha ordninger som slår ned på barne- og ungdomskriminalitet. I ungdomsgjenger og i skolens nærområder forgår det daglig grov vold. Voldelige personer må ta konsekvensene av sine handlinger. Samtidig må straffereaksjonene kunne komme hurtigere enn tilfellet er i dag. For barn under kriminell lavalder må det opprettes et bedre handlingsapparat gjennom barnevernet. Fylkesmannens tilsynsplikt i forhold til barnevernsinstitusjoner må skjerpes.

For alvorlige volds - og narkotikaforbrytelser vil Kystpartiet arbeide for at Stortinget gjennom innstillinger og debatter gir klare signaler om at det forventes at hele strafferammen brukes, og at øvre strafferamme i større grad bør benyttes i forhold til særlig alvorlige forbrytelser. Folks generelle rettsfølelse har blitt svekket de siste årene på grunn av straffeutmålingen. Kystpartiet vil derfor arbeide for at det blir mer samsvar mellom forbrytelsens alvorlighetsgrad og den etterfølgende straffereaksjonen

I sedelighetssaker og saker med organisert kriminalitet bør ofre og vitner kunne vitne uten at overgriper/ motpart er tilstede.

Ett fengselsår skal være 12 måneder. Norge bør ha en rask domstolsbehandling. I stedet for fengsel kan samfunnstjeneste i større grad tas i bruk.

Rettsvern og rettssikkerhet er en forutsetning for livsutfoldelse. Kystpartiet vil arbeide for at denne trygges ved å slå hardt ned på kriminalitet. Særlig i våre større byer har gjengkriminalitet, grov vold og andre alvorlige forbrytelser økt i omfang på urovekkende vis. Politi- og lensmannsetaten må få styrket sin økonomi betraktelig. Politiet må mer ut blant folk. Erfaringer viser at vi trenger politiets nærvær i noen av våre ungdomsmiljøer og ellers i samfunnet.

Vi krever at all illegal omsetning og spredning av narkotika følges opp av tollvesen, politi og rettsvesen.

Vi ønsker å styrke tollvesenets innsats for å forhindre smugling av stoff til Norge.

 

Vi ønsker å styrke politiet, og målrette ressursene både mot gatepatruljering, spaning og etterforskning av narkotikalovbrudd.

Vi ønsker narkotikalovbrudd raskt pådømt, med et behandlingstilbud i den andre enden for alle gjerningspersoner som samtidig har et avhengighetsproblem.

 

Sist oppdatert mandag 11. september 2017 13:26

Treff: 212

Program 2009-13 Kapittel 15

Tilbake til kapitteloversikten

15. UTENRIKS-, SIKKERHET- OG FORSVARSPOLITIKK
Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk skal ha som utgangspunkt norsk selvstendighet og nasjonal råderett på norsk territorium og i tilhørende økonomiske - og vernesoner. Politikken skal spesielt vektlegge at Norge er en utpreget og spesiell kyststat og en meget betydelig maritim nasjon.

Videre skal Norges sikkerhetspolitikk baseres på internasjonal folkerett og beslutninger fattet i FN. Som det viktigste virkemiddel i utøvelsen av forsvarspolitikken skal Norge ha et effektivt, handlekraftig og fleksibelt forsvar basert på alminnelig verneplikt, forsvar av hele landet og medlemskap i NATO. Vårt viktigste bidrag til en fredelig utvikling i vår region vil være en effektiv håndheving av norsk suverenitet og internasjonal lov i våre ansvars- og interesseområder. Forsvaret skal derfor primært kunne håndtere nasjonale freds-, krise- og krigsoppgaver, sekundært løse oppdrag i regi av FN, eventuelt NATO. Norske styrker skal ikke ta del i militære operasjoner i fjerntliggende konfliktområder så fremt ikke helt spesielle forhold skulle fremtvinge det.

Forsvaret og Kystvakten skal styrkes betydelig og Hæren må minst ha en stående styrke på 6 000 i landet. 

Kystpartiet legger følgende sikkerhetspolitiske målsettinger til grunn for landets forsvarspolitikk: 

  • - Forebygge krig og bidra til stabilitet og en fredelig utvikling i vår del av verden.
  • - Ivareta norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor andre land.
  • - Politisk og militært press.
  • - Ivareta norsk suverenitet.
  • - Heimevernet må gis ressurser som står i forhold til vedtatte oppgaver, og det må sikres midler til å kunne gjennomføre årlige øvelser av HV-mannskapet.
  • - Militærtjeneste for jenter må fortsatt være frivillig.
  • - Kystpartiet vil opprettholde Olavsvern.

Disse målsettingene forutsetter at Forsvaret skal ha styrker som kan anvendes både i fred og krig og som derved normalt skal kunne håndtere konflikter og kriser i våre interesseområder uten allierte forsterkninger. Kystpartiet understreker at militær reell tilstedeværelse danner grunnlaget for en effektiv myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i fredstid. Dette vil sikre nasjonal handlefrihet og evne til krisehåndtering, og samtidig bidra til å forebygge ustabilitet og konflikter. Tilstedeværelse i Nord-områdene skal derfor fortsatt stå sentralt. Norge rår over enorme naturressurser som olje, gass, fisk/sjømat og vannkraft. Dette kan gjøre oss til et potensielt terror-/sabotasjemål, noe som igjen må reflekteres i sammensetningen og disponeringen av vårt Forsvar. Blant annet må overvåking og kontroll i våre enorme hav- og kystområder gis meget høy prioritet.

Den nasjonale krisebredskapen må sikre innbyggerne tilfluktsrom og verneutstyr.

Det må sikres at Radio P1, som er vår varslingskanal ved kriser, må nå ut til alle borgere.

Samarbeidet mellom Heimevernet og Det Frivillige Skyttervesenet skal styrkes og utvides ved at Heimevernet i eventuelle tilfeller kan bruke personell fra Skyttervesenet som har våpen og stor våpenkunnskap. Tilskudd av økonomiske midler fra heimevernet til Det Frivillige Skyttervesen skal derfor økes.

Kystpartiet er i mot EUs datalagringsdirektiv som vi mener styrker overvåkningssamfunnet og svekker individets rettigheter.

Norge må ivareta suvereniteten over de områdene hvor vi har et forvaltningsansvar; Nordområdene, Bjørnøya, Antarktis, sørpolområdet ved Dronning Mauds Land, med alle de rikdommene som befinner seg der.

Kystpartiet går inn for at EØS-avtalen og Schengenavtalen sies opp. Kystpartiet går inn for en frihandelsavtale med EU tilpasset norsk forhold.

 

Sist oppdatert mandag 11. september 2017 13:25

Treff: 187

Kontakt oss gjerne:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse: Postboks 71,
3145 Tjøme

Kontakt webmaster: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kopirett © Kystpartiet.no