lørdag, 24 mai 2014 21:51

Grunnlovsfeiring med bismak!

Rate this item
(2 votes)

I år feirer vi folkestyret og vår nasjonale sjølstendighet. Grunnlovsdagen er nettopp feiret med pomp og prakt over det ganske land. Vi feirer både 200 år med egen Grunnlov og dessuten 20-års jubileum for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994. Begge disse bærebjelkene i det norske demokratiet trues av EU via EØS:

- Grunnloven uthules gjennom avgivelse av suverenitet til EU i stadig større omfang
- Folkets nei til EU undergraves gjennom ja-partienes iver etter å tilpasse Norge til EU.
I det feststemte året 2014 skal vi feire Grunnloven. Vi må imidlertid ikke lukke øynene for at det helt sentrale budskapet fra 1814 om folkesuverenitet og nasjonalt sjølstyre markspises av ledende politikeres iver etter å tekkes EU på stadig flere områder. En oppsigelse av EØS-avtalen er en av de aller viktigste forutsetningene for at norske myndigheter igjen kan få kontroll med samfunnsutviklingen i vårt land. Samtidig får vi muligheten til å vise verden at et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater er det eneste bærekraftige alternativ. Kystpartiet mener forøvrig at det også er behov for å fokusere på Schengen som begrenser Norges handlefrihet på viktige områder. EØS er basert på tilpasning til EUs indre marked, «de fire friheter», eller fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. En handelsavtale bør etter Kystpartiets mening ha klare begrensninger i alle de fire frihetene.
- Fri flyt av varer bør ikke omfatte landbruksvarer, dyr og planter. Norge bør sikre seg rett til nødvendig tollvern og nasjonal styring av landbrukspolitikken.
- Fri flyt av tjenester bør få et strengt regelverk mot sosial dumping, og ikke overstyre nasjonale bestemmelser og tiltak i norsk arbeidsliv.
- Fri flyt av personer bør ikke være del av en handelsavtale. Mennesker er ikke en handelsvare!
- Fri flyt av kapital bør heller ikke være del av en handelsavtale. Spesielt betenkelig er EØS sin funksjon som investeringsavtale.
Norge er faktisk med i EFTA-samarbeidet, som utvikler handelsavtaler med land over hele verden. Det normale i det internasjonale samfunn er nemlig handelsavtaler og ikke konstruksjoner som EØS og EU.

Kystpartiet vil støtte et krav om en offentlig utredning av alternativer til EØS. Antakelig vil Høyre og Arbeiderpartiet hindre at en slik utredning blir foretatt. Men samtidig vil de fremstå som allierte i en kamp mot viktig folkeopplysning. Senterpartiet og SV må overbevises om at tiden er inne for å ta en åpen kamp mot EØS, og for i fremtiden å si nei til regjeringssamarbeid basert på EØS-avtalen. Da vil vi få en helt annen fart i debatten om EØS og forhåpentlig en økt oppslutning om partier som vil frigjøre seg fra ”husmannskontrakten”. Stortingspartiene Sp og SV bør gå aktivt ut mot EU-tilpasninger, selv om de av og til vil møte seg selv i døren i saker der den rød -grønne regjeringen tidligere har blamert seg. Noen kan ha fått en oppfatning om at FrP på sitt siste landsmøte åpner for re’ forhandling av EØS-avtalen. Dette medfører ikke riktighet. Et EØS-skeptisk forslag fra Finnmark FrP ble ikke realitetsbehandlet på landsmøtet men bare oversendt til Hovedstyret. Likevel er FrP et interessant parti, da det er utbredt skepsis til både EØS og Schengen blant medlemmer og sympatisører. Problemet er at FrP deltar i et regjeringssamarbeid med Høyre og derved må godta både EØS og Schengen. Det er første gang FrP er i regjering. Derfor er det lite sannsynlig at partiet vil sette regjeringssamarbeidet på spill ved å angripe EØS for hardt. Etter vår mening er det meget skadelig at partier som har erklært motstand mot EØS og Schengen er villige til å støtte disse avtalene for å komme i regjering. Det hemmer ikke bare debatten at partier vil oppgi sin motstand om disse avtalene straks de har en mulighet for regjeringsdeltakelse, det gir også et signal om at det er andre saker enn EU-saken, grunnloven og sjølråderett som er viktigere for disse partiene. En oppsigelse av EØS-avtalen kan vedtas med simpelt flertall i Stortinget.

Kystpartiet mener at de nåværende stortingspartienes regjeringsstrategier i EU-spørsmålet på sikt kan svekke befolkningens tro på at det går an å stoppe EU-tilpasningen. Både en rød -grønn og en blå - blå regjering baserer seg på at EU-medlemskap er uaktuelt nå, men at EØS- og Schengen-tilpasningen skal fortsette.

 

 

Read 11216 times Last modified on lørdag, 24 mai 2014 21:53