søndag, 22 februar 2015 21:36

Dersom Tveteråsutvalgets innstilling vedtas av regjeringen, raseres bosettningen på kysten

Written by
Rate this item
(2 votes)

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

Utvalget mener lønnsomheten skal styrkes ved å endre deltakerloven og gi andre enn fiskerne rettigheter til å eie fiskefartøy. Kvoter skal kunne selges til storkapitalen og fiskerettighetene privatiseres. Andre bindinger som leveringsforpliktelser og bearbeidingsplikt fjernes. Hvis dette gir lønnsomhet, hvorfor bygger ikke Røkke ut sine fiskeindustribedrifter på land i stedet for å legge dem ned? Han har gjennom fiskeindustribedriftene fått kjøpt trålerkvotene som han i dag disponerer, til tross for at han delvis, eller helt, har lagt ned disse bedriftene. Derfor skulle det ikke være noen hindring for å gjennomføre dette innenfor dagens praksis. Vi ser likevel at det meste av råstoffet i dag fryses om bord i trålerne og kommer dermed ikke fiskeindustrien i Finnmark til gode.

Videre strukturering og salg av kvoter vil for større fiskefartøy og trålere bare øke landinger av andelen frossen råstoff og mindre vil være tilgjengelig for fiskeindustrien. Frossent råstoff er ulønnsomt å produsere for fiskeindustrien. Legges bedrifter ned må dispensasjon for å fiske kvotene som i sin tid ble tildelt bedriftene trekkes inn og overtas av andre bedrifter i kommunen, og lyses ut for 10 år av gangen til fiskefartøy som sikrer stabile leveranser gjennom hele året.

Gjennomføres det som er foreslått av Tveteråsutvalget vil vi ikke få en mer lønnsom fiskeindustri, fordi forslagene vil bety økte kapitalutgifter for fiskebåtleddet, mer strukturering, færre og større fartøy, mer frossen råstoff og mindre fersk fisk til fiskeindustrien. Dette igjen, betyr færre fiskeindustribedrifter og eierne av fiskeflåten vil bli store nasjonale og internasjonale kapitalsterke selskap uten noe samfunnsmessig ansvar.

Skal vi få en lønnsom fiskeindustri kreves det en radikal endring av dagens fiskeripolitikk. Tveteråsutvalgets forslag må låses inne i en safe og kastes på havet. Dette er et bestillingsverk fra de som ønsker å privatisere og overta fellesskapets ressurser. Disse miljøene har dessverre klart de siste 15 år å påvirke fiskeripolitikken i den retning de har ønsket fordi vi har hatt svake fiskeriministere, som har imøtekommet havfiskeflåtens lobbyister og dessverre ikke har sett konsekvensene av de endringer de har gjennomført. Fiskeindustrien har ikke fått nødvendige rammevilkår for å bli lønnsom, men har måttet seilt sin egen sjø. Skal vi få en lønnsom fiskeindustri må kvotene trålerne disponerer levere fersk til landanleggene og kommunene de var gitt til. Havfiskefartøyene må bygges ut i tråd med disse vilkår. Forskning og produktutvikling må økes og staten må gi økonomiske virkemidler som sikrer en effektiv og modernisert fiskeproduksjon. Bedrifter med høy bearbeidings grad og verdiskapning må gis spesielt gode økonomiske rammevilkår. Når vi ser hvilke midler staten bidrar med til andre viktige næringer, så er på tide vår viktigeste næring får tilført midler som sikrer at de som er nærmest ressursene fortsatt kan bidra til å utvikle robuste og bærekraftige kystsamfunn.

På 90 tallet var det en positiv egenkapital i flåteleddet, i dag har vi en negativ egenkapital i flåteleddet sett i forhold til fangstverdien. Med Tveteråsutvalgets forslag til kjøp og salg av kvoter vil den negative egenkapitalen øke og for unge vil det bli vanskelig å anskaffe fiskefartøy da inngangsbilletten blir for høy.

Kystpartiet vil ikke endre deltagerloven eller andre lover som svekker kysten og privatiserer fiskeressursene.

 

Årsmøteuttalelse fra Kystpartiet i Finnmark.

 

 

Read 9339 times Last modified on søndag, 22 februar 2015 21:39
Webmaster

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

www.kystpartiet.no