mandag, 11 mars 2013 18:08

FIRE NYE ÅR MED SCHENGEN-AVTALEN?

Written by Jørn Haga
Rate this item
(5 votes)

Det er et sikkert tegn på valgkamp at ulike representanter for Senterpartiet gir uttrykk for at Norge bør ut av Schengen-avtalen. Et ferskt eksempel er stortingsrepresentant Jenny Klinges innlegg i Klassekampen 15.2.13 der hun ønsker grensekontroll for å hindre fri flyt av kriminelle til Norge.

Like sikkert er det vel at Senterpartiet også denne gangen sier ja til fire nye år med Schengen-avtalen. Er det av frykt for å sette partiets regjeringsdeltakelse i fare?

I Kystpartiet er vi hjertens enige med Klinge når hun skriver: «Vi har mer enn nok norske kriminelle om vi ikke i tillegg skal importere store mengder kriminelle fra det store utland.» Men i motsetning til Senterpartiet sier vi et klart nei til fire nye år med Schengen-avtalen, og går til valg på det. Vi ønsker ikke å delta i en regjering som styrer på basis av denne forpliktelsen. Denne avtalen fratar norske myndigheter det mest effektive virkemiddelet mot grensekryssende kriminalitet, nemlig passkontroll på grensen.

Klinge skriver at det i dagens politiske landskap ikke er flertall for å gå ut av passunionen med EU. Er dette en god begrunnelse for å godta passunionen? Åtte års erfaring med den rød-grønne regjeringen viser at Norge i stadig økende tempo integreres i Schengen-systemet. Hvor lenge kan Senterpartiet være med på å ta ansvar for en slik politikk uten å miste sin troverdighet i EU-saken?

Den økende grensekryssende kriminaliteten fører til store menneskelige lidelser knyttet til blant annet narkotikaomsetning og organisert kriminalitet i ulike varianter. Vinningskriminaliteten påfører enkeltmennesker, familier og bedrifter økonomiske tap. Politi og rettsapparat må bruke mye ressurser for å håndtere kriminalitetsbølgen. Kystpartiet vil heller bruke penger på å forebygge kriminaliteten gjennom en effektiv grensekontroll. Klinge har for øvrig et godt poeng når hun påpeker at den internasjonale kriminaliteten også kan skade omdømmet til lovlydige innvandrere.

Klinge vil diskutere om ikke Norden igjen vil kunne være et praktisk og fornuftig avgrenset område for intern fri flyt av personer og passfrihet. Men et slikt mål kan sannsynligvis bare nås ved at Norge tar initiativet og sier opp Schengen-avtalen. Så kan vi håpe at de nordiske EU-landene og Island følger etter. Dermed er vi tilbake til utgangspunktet: Norske politiske partier må si nei til fire nye år med Schengen. En økt oppslutning om slike partier er kanskje det eneste som kan bringe ny bevegelse i Schengen-saken.

Kystpartiet sier nei til EU-medlemskap. Vi ønsker en juridisk gjennomgang av EØS-avtalen for å vurdere om den er i harmoni med grunnloven og vi ønsker at Norge skal tre ut av Schengen-samarbeidet.


Jørn Haga
Leder Kystpartiet i Finnmark

 

 

Read 16458 times Last modified on mandag, 11 mars 2013 18:11