Nyheter

Nyheter (151)

Kystpartiet sier nei til elektrifiseringen av sokkelen. Kostnadene ved elektrifisering av sokkelen er anslått til ca. 50 milliarder kroner. Den vil også medføre et stort kraftbehov uten noen troverdig miljøeffekt. Konsekvensen kan lett bli enda høyere strømpriser og avhengighet av utenlandsk kraftproduksjon.

tirsdag, 10 august 2021 19:25

Resolusjon om omsorgslønn

Kystpartiet mener at omsorgslønnsordningen må styrkes og skal gjelde alle som har et medisinsk behov for omsorg. Omsorgslønn må ha en tilbakevirkende kraft til det tidspunktet det er medisinsk dokumentert pleie- eller omsorgsbehov. Kystpartiet mener dette vil ha en forebyggende effekt og være til god støtte for familier i en vanskelig situasjon. Eksempler: ME, alvorlige ulykker, hjernehinnebetennelse, diabetes, større operasjoner osv. Dagens krav om varighet må fjernes. Det må istedenfor inn en rapporteringsmulighet for fastleger for registrering og fjerning av behov om omsorgslønn. Omsorgslønnen skal være en selvstendig støtte og ikke behovsprøvd.

Kystpartiet mener en må få på plass økte midler og ressurser til kvikkleirekartlegging, utbedringstiltak og flomsikring i landet vårt. NVE satte i 2001 i gang «Program for økt sikkerhet mot leirskred» Kvikkleireskredet i Gjerdrum viser oss at dette arbeidet må styrkes. Flere alvorlige skred rundt om i landet vårt har vist at vi trenger et kraftig løft og økt fokus på flomsikring. Nå må vi ta ansvar.

Kystpartiet mener at politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet og redningstjenesten må styrkes. Lokale enheter med tilgjengelige utstyr må på plass i distrikts-Norge. Vi må få på plass lokale røntgenmaskiner tilknyttet legevakt for å redusere reisetid og utnytte ressursene lokalt. Vi må ha rett fokus og opprettholde kravet om responstid. Vi ønsker å stoppe sentraliseringen. Politi- og lensmannsetaten må styrkes med minimum 2 tjenestemenn per 1000 innbyggere. Lokale legevakter må styrkes, og det skal utarbeides normer for legevaktens kapasitet og dekning av ansatte leger, sykepleiere ut fra geografiske avstander, innbyggertall og risikoanalyser. Det må på plass økte midler til etterforskning og forebyggende tiltak.

fredag, 30 juli 2021 18:18

Resolusjon om helse og sosial

Vi ønsker å sikre økt livskvalitet og trivsel uavhengig av inntektsnivå, utdanning og hvor i landet en bor. Vi vil arbeide for hjemmelaget mat og kantiner tilknyttet omsorgsboliger, pleiehjem og avlastningsinstitusjoner som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Vi vil jobbe for økte ressurser til primærhelsetjenesten. Vi ser at de til stadighet får tilførte nye oppgaver og større ansvar tilknyttet rehabilitering og behandling av pasienter. Vi vil åpne for alternative behandlingsmetoder der en ser muligheter for bedring ved at en får tilgang til informasjon som er nødvendig for et veloverveid valg av behandling. Tilbud om musikkterapi som et behandlingstillegg må utvides. Vi ønsker å støtte tilskudd til livsnødvendig utstyr som f.eks. stomiutstyr.

mandag, 26 juli 2021 17:38

Resolusjon om pensjon

Minstepensjonister må kompenseres for økte kommunale og statlige utgifter, slik at pensjonistene kan opprettholde en verdig levestander. Vi mener at pensjonen må over fattigdomsgrensen, og uføre, pensjonister må behandles som egne individer. Pensjonister og uføretrygdede må få samme kjøpekraftsutvikling som arbeidstakere.

lørdag, 24 juli 2021 13:30

Resolusjon om hjelpemidler

Vi mener at tilskudd til bil som hjelpemiddel skal styrkes og skal gjelde for alle med stort behov, inkludert barn med forflytningsvansker. Her skal den enkeltes økonomi legges til grunn etter fratrekk fra dokumenterte faste utgifter som bolig, lån, strøm, driftsutgifter og livsopphold.


Tilskudd til PC, nettbrett skal tilbake som hjelpemiddel og videreføres som et hjelpemiddel. Kystpartiet ser på dette som et forebyggende tiltak som vil bidra til en reduksjon av det å havne i isolasjon.

mandag, 19 juli 2021 17:41

Resolusjon om pasientreiser

Kystpartiet ønsker å styrke retningslinjene som ligger til grunn i anbudsrunden for pasienttransport. Det skal kompenseres for lange avstander og geografiske utfordringer for å rette opp i de økte kostnader en har i distriktet. Vi mener at alle skal ha lik rett til tilgang til pasienttransport uavhengig av hvor en bor i landet. Dagens ordning er utarbeidet først og fremst med tanke på tettbygde strøk og sentralisering.

Kystpartiet mener at barn og ungdom under utdanning må sikres ved å øke lærertettheten på skolene. Vi mener at en må få ned antall elever pr lærer til 10 fra 1-.4 klasse. I klassetrinnene 5- 10 må antallet elever pr lærer settes til 15. Vi ønsker også å løfte videregående skole med å sette elevtallet pr lærer til 10 i VGO yrkesfaglige program og til 20 elever pr lærer i VGO studieforberedene program. Regjeringen startet og innførte fra høsten 2018 et lite løft i grunnskolen. Vi ønsker å videreføre dette løftet i riktig retning.

Et annet tiltak for å løfte læringsmiljøet for elevene er ved å la flere yrkesgrupper får innpass i skolen. Sosialfaglige yrkesgrupper må på plass som en del av utdanningsinstitusjoners støttesystem. Vi trenger at flere elever vil føle seg sett, hørt og få en bedre oppfølging og tilrettelegging. Skolehverdagen må til rette legges for alle. Kystpartiet ønsker å være et parti som ser de som sliter i skole hverdagen. Vi vokser opp i et samfunn der ikke alle passer på skolebenken. Derfor ønsker vi å legge til rette for alternative skoledager. Vi må få tilbake arbeidsuken og praktisk yrkeserfaring. Vaktmesteren må tilbake i skolen. Vi mener vaktmesteren har vært en stor ressurs for elever og kommunale bygg i en mannsalder. En ressurs for skolen og samfunnet vårt. Det vil vi ta vare på.

Kulturlandskapet vårt holder på å gro igjen i takt med nedleggelser i jordbruket. Det er derfor spesielt viktig med en god og aktiv landbrukspolitikk som gjør det mulig å satse på landbruket i fremtiden.

Vi mener det er viktig å ha aktive gårdsbruk i hele landet. Landet vårt har geografiske utfordringer og avstander som gjøre det umulig å ha en standard størrelse for hele landet.  Vi trenger gårdsbruk i alle størrelser for å holde kulturlandskapet og produsere norske mat i vårt landstrakte land. I tillegg er dette en av landets viktigste arbeidsplasser. Spesielt er dette viktig for å opprettholde et aktiv bygde-Norge. Kystpartiet mener det er viktig å støtte forskning, et viktig hjelpemiddel er analyser. Kystpartiet ønsker derfor å støtte bøndene med P-AL analyser hvert 3-5 år med tilskudd for å få utnyttet jordbruksarealet fullt ut. Det må derfor legges til rette for like rettigheter og økte lønnsinntekter. Det må på plass flere muligheter for smil-/RMP-midler til opprettholdelse av kulturlandskap, nydyrking, grøfting, inngjerding osv. Flere gårdsbruk har fått flere store pålegg som utgjør en stor økonomisk belastning for flere uten økte midler til tiltak. Dette ødelegger for mange, her må det på plass økte ressurser/rammetilskudd. Midler til effektivisering, bærekraftig arealtilskudd, kg-tilskudd for det du produsere og økte midler til økt fokus på avlsarbeid. Tidsperspektivet må utvides for langsiktig satsing. Gjerne 10 års perioder. Det er viktig å holde på tilskuddene, for å holde et fint kulturlandskap trenger vi tilskudd til brattlentbruk, landskapspleie osv.  Det er derfor viktig å holde på små og store bruk slik at landet vårt ikke gror igjen. Verdien av ren, norsk matproduksjon må i større grad tilfalle produsenten, ikke omsetningsleddene. Det vil Kystpartiet legge til rette for.

Side 1 av 11