Nyheter

Nyheter (141)

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari går inn for et forbud mot å gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Videre vil Frp pålegge ideelle organisasjoner å angi illegale innvandrere som tar kontakt.

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene, og fiskeressursene som sokner til de forskjellige distriktene.

fredag, 14 mars 2014 22:43

Vår tids Pontius Pilatus

Written by

Da Aker i sin tid kjøpte fiskeribedrifter med tilhørende trålkonsesjoner som innebar klare leveringsbetingelser og en aktivitetsplikt ved landanlegg sa man at fangst, foredling og salgsapparat skulle samles i et ”industrilokomotiv” som skulle skape store verdier for kystsamfunnene.

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene og fiskeressursene som sokner til de forskjellige distriktene.

Verdiskapingen av denne ressursen er av stor betydning for mange, langt ut over fiskeren, fiskemottaket og arbeiderne der. Ringvirkningene er enorme, og ressursen er fornybar om vi høster av den på en bærekraftig måte.

Eierskapet til ressursene er det essensielle spørsmålet i denne saken.
Jeg mener bestemt at en privatisering av fisken er det verste som kan skje.
Fisken har i alle tider vært et felleseie for samfunnet, og den må fordeles på en måte som gagner heile kysten.

I landbruket ser vi mye av det samme som nå skjer i fiskeriene.
Myndighetene stimulerer til stordrift, med alle ulempene det medfører.
Gårdsbruk legges ned i et stort tempo, det råker vår selvforsyningsgrad, og ikke minst et stort tap av distriktsarbeidsplasser.
Ringvirkningen av landbruket er stor ute i distriktene, og det merkes godt rundt om når bøndene forsvinner i et stort tempo.

Resultatet av denne politikken er nedgang i folketallet i distriktskommunene, som medfører store utfordringer for disse. Mindre barn fødes, arbeidsplasser forsvinner, nærskoler blir lagt ned, nærbutikker forsvinner osv. Det er blitt en ond spiral.

I Oslo sier man at kommunesammenslåinger er svaret.
Å slå sammen to fattige kommuner kan vel aldri gjøre noen rike, for etter gammel regnemåte er 1+1 fortsatt2, ikke 3 eller 4.
Avstandene ute i vårt langstrakte land gjør også at sammenslåinger neppe er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Svaret på hvordan vi skal få liv og røre rundt om i landet er etter min mening at vi får hånd om fiskeressursene lokalt, levelige forhold for familiebruk i landbruket og at kommunene får tilført tilstrekkelige midler til å drive velferd og ikke minst utviklings arbeid lokalt.

Kommunale næringsfond er et viktig virkemiddel for å få i gang bedrifter og utvikling av eksisterende bedrifter lokalt. Jeg mener at staten burde bidra med øremerkede midler til kommunale næringsfond som monner. Jeg øyner en gryende kampvilje ute i distriktene, og viser til Kystaksjonen spesielt.

Til våren kommer en annen viktig kamp, nemlig Jordbruksoppgjøret. Nå skal man ikke ta sorgene på forskudd, men Sylvi Listhaug har sendt ut illevarslende signaler om landbruket som vi må ta på alvor. Skatte og avgiftspolitikken er viktig for oss ute i landet. Den nye regjeringen innførte tidenes avgift shopp på den såkalte avgiftsfrie dieselen.

Videre gjorde saken om arveavgift det samme. Små familie eide bedrifter som står foran et eierskifte har fått seg en stor utfordring ved at verdiene i bedriften ikke lengre kan oppskrives i verdi, med det som resultat at de mister enormt mye avskrivingsverdi.

Vi ser også at ordningene for N-Troms og Finnmark står for fall. Den ekstra barnetrygden var det første som ble fjernet. Hva blir det neste?

Vi har mye å kjempe for, og Kystpartiet må stå på barrikadene for distriktene, slik som vi har gjort til nå. Vi må bare intensivere arbeidet og få folk med oss. Vi har faktisk den beste politikken, og de beste løsningene, ikke bare for distriktene, men for hele landet.

 

 

mandag, 24 februar 2014 13:00

– Politikerne må ta seg en tur til Hidra

Written by

Fisker Alf Ulland på Hidra er sterkt uenig med de lokale næringspolitikerne Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) som like før jul åpnet for turistfiske også med trål og not.

Partileder Bengt Stabrun Johansen deltok under lørdagens demonstrasjon i Hammerfest.

onsdag, 04 september 2013 19:22

Salg av fôrselskap

Written by

Det delvis statseide fiskeoppdrettsselskapet Cermaq selger i år det strategisk viktige fôrselskapet Ewos til utenlandske investeringsfond for
6,5 milliarder kroner. Det betyr at kontrollen over ekspertise og viktige naturressurser forsvinner ut av landet. Norske myndigheter reduserer derved sine muligheter til å sikre utviklingen av en bæredyktig oppdrettsnæring både i Norge og internasjonalt. Kystpartiet mener at regjeringen burde ha brukt sin eiermakt på 60 prosent av aksjene i Cermaq til å stoppe salget.

mandag, 02 september 2013 15:50

Kystpartiets mineralstrategi

Written by

Kystpartiet vil at norske mineralressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Det økonomiske utbyttet fra mineralutvinningen bør i størst mulig grad komme nasjonale aktører som lokale grunneiere, lokalsamfunnet og staten til gode. Virksomheten bør drives på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. Kystpartiet vil arbeide for at disse forvaltningsprinsippene også blir gjennomført internasjonalt.

mandag, 02 september 2013 15:48

Miljøpartiet og innvandring

Written by

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en innvandringspolitikk som vil føre til en mye sterkere befolkningsøkning i Norge enn det vi opplever i dag. Men er det virkelig god miljøpolitikk å øke befolkningen i et av verdens rikeste land? Kystpartiet mener at en sterk liberalisering av innvandringspolitikken verken er bærekraftig miljømessig, sosialt eller økonomisk.

Med EØS-avtalen fra 1994 overtok Norge det meste av EUs regelverk om mat og dyr. Dette regelverket er under kontinuerlig revisjon, med sikte på en harmonisering av deltakerlandenes regelverk og en gradvis liberalisering av handelen. I stadig større grad kommer regelverket i form av forordninger som ikke kan endres i forbindelse med at de skal implementeres i Norge. I henhold til EØS-avtalen kan norske byråkrater og fagfolk delta i utarbeidelsen av forslag til nye regler, direktiver og forordninger, f.eks. i arbeidsgrupper i EUs mattilsyn. Men Norge har ikke stemmerett i de politiske fora som vedtar reglene.

Side 7 av 11