tirsdag, 12 februar 2019 18:44

Kystpartiet vil bevare Ullevål sykehus

I februar og mars skal Stortinget behandle et representantforslag som innebærer å utrede Ullevål-tomtens mulighet til å samle og utvikle virksomhetene i Oslo Universitetssykehus.

Kystpartiet støtter dette representantforslaget. Vi ser flere gode grunner til å utrede videre drift ved Ullevål sykehus. Blant annet tilsier arealsituasjonen at det er bedre å satse på drift ved Ullevål enn å satse på en storstilt utbygging på Gaustad. I debatten har det også blitt pekt på at å legge ned Ullevål vil være uforsvarlig med tanke på den lokalsykehuskapasitet som trengs i Oslo og Akershus frem mot 2030/40.

torsdag, 10 januar 2019 18:52

Utbyggingen av 5G-nettet bør utsettes

Kystpartiet vil vise til at 190 leger og forskere fra 37 land har stillet seg bak et opprop til EU-kommisjonen hvor de ber om at utrullingen av 5G-nettet utsettes inntil mulige risikoer for menneskers helse og for miljøet er blitt undersøkt fullt ut av bransjeuavhengige forskere. Underskriverne viser til eksisterende forskning og til at 5G-nettet vil føre til massiv økning av påtvunget eksponering for stråling.

Uten å ta stilling til den vitenskapelige debatten rundt lavfrekvent stråling og helserisiko vil Kystpartiet peke på føre var prinsippet som viktig i denne sammenhengen. De mulige helsefarene ved utbygging av 5G-nettet kan ikke ignoreres.

onsdag, 12 desember 2018 17:20

Nei til FNs migrasjonsavtale

Den 10. desember vil de fleste FNs medlemsland slutte seg til FNs migrasjonsavtale. Det er flertall i regjeringen for å slutte seg til avtalen, og Norge vil dermed være blant landene som underskriver avtalen.

Det har vært poengtert at avtalen ikke er juridisk bindende. Det bør ikke være et argument for å tilslutte seg avtalen. For det første kan man spørre hvilken hensikt det har å fremforhandle en internasjonal avtale dersom den ikke er juridisk bindende. For det annet inneholder avtalen en rekke formuleringer om hva signaturlandene forplikter seg til. Og forpliktelser bør man ta alvorlig, både fordi det er en god ting å stå ved det man lover, og fordi forpliktelser vil legge føringer for debatt og politikkskaping i fremtiden.

Det er verd å ha i bakhodet at avtalen ikke gjelder flyktninger, men migranter generelt. Avtalen har et innhold som gjør at Norge ikke bør slutte seg til den. Blant annet vil avtalen forplikte Norge til å etablere nye og fleksible ruter for migrasjon. Hele avtaleteksten kan man lese her.

Videre forplikter landene som slutter seg til avtalen, seg til å gi omfattende informasjon overfor migranter under hele migrasjonsprosessen. Servicenivået som skisseres, er høyt med flerspråklig informasjon til migrantene, både i deres hjemland og under hele reisen. Formålet med dette er å «fremme sikker, kontrollert og regulær migrasjon”.

Man kan også merke seg at delmål 17 i avtaleteksten forplikter landene til følgende:

«c) fremme uavhengig, saklig og god journalistikk i mediene, også internettbasert informasjon, herunder ved å bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper, investere i standarder for etisk journalistikk og reklame, og stoppe overføring av offentlig finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, med full respekt for pressefriheten.»

Nå er vel de fleste av oss enige om at intoleranse, fremmedfrykt og rasisme er en uting. Når avtalen anvender et så vagt begrep som «fremmedfrykt» som kriterium for ikke gi pressestøtte, er det imidlertid høyst problematisk med tanke på pressefrihet. Selv om det er tatt med noen ord om respekt for medias frihet, er det vanskelig å forutse konsekvensene av å skulle etterleve en slik avtale. 

Erik Strand
Partisekretær i Kystpartiet

Innlegget er publisert på Haugesunds Avis' og Avisa Nordlands debattfora på Internett.

Side 7 av 21