Som et verdikonservativt sentrumsparti mener Kystpartiet (Kp) at Helsedepartementets tilnærming til problemet med mannlig kjønnslemlestelse er helt forfeilet.

I høringsnotatet om saken heter det: «Departementets utgangspunkt er at rituell omskjæring i Norge er praktisert i lang tid og det tas derfor ikke stilling til hvorvidt rituell omskjæring bør forbys eller ikke».

Kp mener at det bør være likhet for loven i Norge. Når kjønnslemlestelse av jenter er forbudt, er det kjønnsdiskriminerende å hindre en reell debatt om forbud mot et liknende overgrep mot gutter.

Rituell kjønnslemlestelse av gutter er et irreversibelt og risikabelt inngrep som krenker forsvarsløse barns kroppslige integritet. Et forbud kan også begrunnes religiøst ved å vise til at menneskekroppen er Guds skaperverk. Den bør følgelig ikke krenkes.

Departementet påstår at «det ikke er naturlig å tro at et eventuelt forbud skulle medføre at muslimske og jødiske foreldre ville slutte å omskjære guttene sine». Kp mener at et slikt utsagn mistenkeliggjør, stigmatiserer og diskriminerer muslimer og jøder. Vi må forutsette at loven virker holdningsskapende og at alle, uansett bakgrunn, respekterer et lovforbud.

Muslimske og jødiske gutter vil sikkert sette pris på at de selv får bestemme over sin egen kropp. Ved et lovforbud mot kjønnslemlestelse av gutter vil foreldrene også være kvitt et kulturelt basert press for å skade sine barn.