Tilbake til kapitteloversikten

7. LIKESTILLINGSPOLITIKK
For at kvinner skal kunne nyttiggjøre seg et utdannings- eller jobbtilbud, er full barnehagedekning en viktig forutsetning. Kystpartiet vil i særlig grad stimulere til at jenter kommer inn i fiskeri-, havbruks- og andre distriktsnæringer og vil arbeide for å styrke de desentraliserte utdanningstilbudene på videregående skoler, høgskoler og universitet, med hovedvekt på kvinners behov og ønsker. Kvinnens stilling skal styrkes ved at hennes valgmuligheter innen utdanning og arbeid skal bli bedre. Ved å flytte statlig virksomhet ut i distriktene, vil Kystpartiet øke jobbmulighetene for kvinner. Arbeidet for lik lønn for arbeid av lik verdi må videreføres.

 

Kystpartiet vil:

  • - at det politisk stimuleres til å bygge ned "gmle" kjønnsrollemønstre som ikke er betinget av fysiske forutsetninger. Dette kan gjøres ved å starte egne rekrutteringsprosjekt rettet mot kvinners muligheter i tradisjonelle mannsdominerte yrker.
  • - ha økt offentlig stimulans til næringsrelatert forskning som kan gi nye arbeidsplasser innen petrokjemi, gen - og bioteknologi. Potensialet på dette området er betydelig, og her ligger store muligheter for verdifulle arbeidsplasser for både kvinner og menn.
  • - påvirke til at kvinners lønnsutvikling blir lik mannens, og at kvinner stimuleres til å søke lederposisjoner.
  • - ha en innskjerping av lovverket for å sikre at kvinner som ønsker det skal få fulltids - stillinger dersom det er mulig i forhold til arbeidsmengden som skal utføres. Vi kan ikke akseptere at bruken av deltidsstillinger øker innen kvinnedominerte yrker, særlig innen helse- og omsorgsektoren.
  • - ikke akseptere pensjonsreformer som kvinner taper på. Vi er enig i at det å føde barn i seg selv er så verdifullt at det bør vises igjen i form av pensjonspoeng, men disse poengene må ikke samordnes med poeng for yrkesdeltagelse. Det skal lønne seg å arbeide også for kvinner.
  • - at kontantstøtten skal videreføres.
  • - Krisesentrene for voldsutsatte kvinner skal sikres statlig finansiering.