Tilbake til kapitteloversikten

8. BOLIGPOLITIKK

Kystpartiet ønsker en langt bedre og mer offensiv boligpolitikk. Vi ønsker å revitalisere den sosiale boligpolitikken. Praktiseringen av dagens plan- og bygningslov virker i unødig grad dempende på boligbygging. Kystpartiet vil arbeide for at nevnte lov blir endret slik at boligsøkende raskere kan bygge sine hjem. I de aller fleste kommuner er arealer lagt ut for boligbygging. Likevel opplever de fleste en unødig lang saksbehandlingstid.

 

Kommuner som sliter med synkende befolkningstall er særlig interessert i at nybygging blir minst mulig hindret. Felles for hele landet er det at vi nå rettes større oppmerksomhet mot de som vil etablere seg i boligmarkedet. Kystpartiet vil også arbeide for at finansieringsinstitusjoner fortsatt skal gi fordeler til nyetablerere. Det må være momsfritak for nybygg ut fra Husbankens status.

På utdanningssteder er det i dag et stort press på det etablerte leiemarkedet. Kystpartiet mener myndighetene snarest må prioritere bygging av flere studentboliger.

Det er uakseptabelt at mennesker er bostedsløse og henvist til å bo på gaten. Kystpartiet er sterkt kritisk til at stadig flere kommuner oppretter kommunale eiendomsselskaper som pålegges å drive med overskudd, og som derfor fastsetter en utleiepris som ekskluderer de svakeste fra boligmarkedet. Kystpartiet vil arbeide for en sosial boligbygging som sikrer subsidierte leiligheter for mennesker med lav inntekt.

Kystpartiet ønsker en fortsatt utbygging av omsorgsboliger. Bostøtten til denne type bolig må være så høy at pensjonister slipper å ende opp som sosialklienter etter et langt yrkesaktivt liv fordi omsorgsboligene har skyhøye leier.

Bygging i strandsonen skal reguleres av den enkelte kommune og reguleringen skal ikke være til hinder for allmennhetens ferdsel.