Tilbake til kapitteloversikten

10. UTDANNING
10.1. Grunnskolen.
Kystpartiet mener at alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Det er viktig å beholde og bygge små lokale skoler.  Nedleggelse av små skoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig. Vi ønsker at våre barn skal utvikle seg til selvstendige, trygge, informerte og ansvarsbevisste mennesker, slik at de blir i stand til å møte framtiden på en best mulig måte. Vi må derfor ha en skole der barna får kunnskaper, praktiske ferdigheter og utvikler evnene til å arbeide og konsentrere seg i et trygt utviklende miljø. Skolen skal samle elevene om en felles kulturarv i en felles, sosial kontekst og oppdra dem til demokrati. Den enkelte elev må få den nødvendige kunnskap til å fungere som en opplyst borger i vår mediedominerte tid.

 

I en integrert offentlig skole skal alle, uavhengig av fysisk eller psykisk funksjonshemming, ha rett til å gå.

Kystpartiet vil beholde eksamen og karakterer på ungdomstrinnet.

Bruk av elektroniske hjelpemidler skal styrkes, men må brukes med fornuft. Kystpartiet vil styrke norskopplæringen. Kystpartiet er enig i at det er behov for å styrke basis- og kroppsøvingsfagene. Ordningen med valgfag i grunnskolen må videreføres på en måte som i større grad gir elevene mulighet til å velge fordypning i praktisk/estetiske fag.

Ved fastsetting av lærernes arbeidsdag må det tas hensyn til læreryrkets egenart. Utvidet fast arbeidstid og pålegg om stadig flere byråkratiske oppgaver tapper lærernes krefter og overskudd. Dette begrenser effektiviteten i lærernes pedagogiske arbeid, og går derved ut over elevene. Innføring av sabbatsår som alternativ til tidligere pensjonering, vil sikre at skolen beholder erfaren kompetanse lenger. Det skal legges til rette for gode videreutdanningstiltak for å øke kompetansen i skolen. Lærere uten pedagogisk utdanning skal sette standpunktkarakter under veiledning av skolens ledelse.

Læringsmiljøet for elevene må bedres ved en god, gratis offentlig skole for alle. Skolen må opprustes til en slik standard at den gir gode skolemiljø og læringsmuligheter for elevene. Alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Det er viktig å beholde og bygge små lokale skoler. Skolebyggene skal ha et sunt og godt innemiljø. Satsingen på å oppdatere eldre skolebygg må intensiveres.

Den norske grunnskolen skal gi grundig innføring i de store verdensreligionene, men skal ha hovedvekt på den norske kristne kulturarvs verdier og normer. På denne måten kan elever med norsk og fremmedkulturell bakgrunn lære gjensidig respekt for religionene.

Vi vil beholde eksamen og karakterer og gjeninnføre pensum i grunnskolen.

Kystpartiet vil:

  • - beholde karakterer og eksamener i den offentlige skole.
  • - ha frie bøker og materiell - ingen foreldrebetaling til skoleaktivitet.
  • - at kristendomsfaget gjeninnføres og at de som reserverer seg kan få ekstra undervisning i andre fag.
  • - at mer ball og fysisk fostring må tilbake i skolen.
  • - at frisk luft og gode arbeidsvilkår er en betingelse.
  • - at skolene må være åpne og kunne brukes mer av lag og foreninger på kveld og helgetid.
  • - styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv og øke ressursene til rådgivningstjenesten i grunnskolen.
  • - Det skal være vann i landets basseng. Bare ved god svømmeopplæring kan vi forebygge det økende antall drukningsulykker.
  • - Det må satses sterkt på god rådgivning for å forebygge at så mange velger feil når de skal over på videregående skole. Dette koster samfunnet store summer.

10.2. Videregående skole.

Skoletilbudet i videregående skole skal ha en bredde som gjør opplæring meningsfylt og målrettet for alle, også for dem som ikke har universitet og høgskole som mål for en videre utdannelse. Å løse opp klassene passer heller ikke her, verken i allmenn studieretning eller yrkesfaglig utdanning.

 

Undervisningen på yrkesfaglig studieretning skal ha yrkesfaget som hovedfag. Teoridelen må være differensiert, slik at de som ønsker det kan oppnå full studiekompetanse, mens andre kan få fagbrev med mulighet til å bygge på teoridelen til full studiekompetanse gjennom etterutdanning.

Det skal legges til rette for gode videreutdanningstilbud, for å øke kompetansen i skolen. Eksamen ved skole, universitet og høgskole må gjennomføres i kontrollerte former.

Vi vil jobbe for bedre stipendie- og låneordninger for å utjevne kostnadsforskjellene mellom ulike typer utdanning på videregående skole. Gratis læremidler/bøker skal gis som stipend. Studielån og stipend må være tilgjengelig for alle. Renten på studielånet skal være lav. Vi vil støtte folkehøgskoler hvor ungdom kan utvikle sine evner og øke sine kunnskaper og ferdigheter.

10.3 Fagskoler.
Fagskoler skal styrkes og finansieres sentralt, men utvikles lokalt, tilpasset det lokale næringsliv. 

 

Kystpartiet vil arbeide for at sjømannsutdanningen på maritim fagskole skal kunne videreføres som i dag. Lærlingplasser er viktige og må sikres. Det må satses mer på fagskoler innen primærnæringene våre.

10.4 Høyere utdanning og forskning.

Universitet og høyskoler skal være et statlig ansvarsområde, som ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes. Det skal være gratis tilgang til kunnskap.

Våre høyere utdanningsinstitusjoner skal bruke all tilgjengelig kompetanse til å utvikle ny kunnskap gjennom tilgjengelige forskningsmidler. Professorens undervisningsplikt skal ikke være mer omfattende enn at de også får tid til å drive forskning. Fri og uavhengig forskning må sikres.

Større deler av oljeinntektene skal brukes til forskning og utvikling.
Det bør også gis støtte til historisk og kulturell forskning, nasjonalt og lokalt. Kystpartiet vil arbeide for større satsing på digital universitets- og høgskoletilbud. Disse skal være gratis for studentene. 

Studenter og elever som har fylt 18 år skal ikke være avhengige av foreldrenes inntekt. Kystpartiet foreslår derfor at stipendandelen økes. Noe av dette kan være lån som omgjøres til stipend når studentene og eleven får godkjente vitnemål. Studenter og elever ved universitet og høgskoler i Norge og norske studenter i utlandet, skal ha likestilt rett til stipend og studielån som er tilstrekkelige til å sikre studentene et rimelig livsopphold i studietiden.