Tilbake til kapitteloversikten

11. KULTUR- OG RELIGIONSPOLITIKK

Et rikt og mangfoldig kulturliv er en nødvendig forutsetning for en videre utvikling av livskraftige samfunn. Kystkulturen har vært stemoderlig behandlet gjennom mange tiår, mens levemåte og kultur i innlandet er godt dokumentert og formidlet gjennom nasjonale museer og kulturinstitusjoner. Kystpartiet vil arbeide for at midlene til å dokumentere og videreutvikle kystkulturen skal få et kraftig løft. For det enkelte menneske er et rikt og mangfoldig kulturliv berikende, og gode kulturtilbud der lokalsamfunnenes egenart formidles både via museum og gjennom aktive kulturinstitusjoner, styrker den lokale identiteten. Det er viktig at bevisstheten om Norge som kyststat og maritim nasjon styrkes i hele befolkningen, også i innlandet og i de urbane områdene på Østlandet. Dette er en viktig del av vår nasjonale identitet.

Kystpartiet går inn for økt satsing på kommunale musikk- og kulturskoler og at disse skolene skal lovfestes. Det må også gis øremerkede midler til disse skolene. Kystpartiet vil arbeide mot den nedbyggingen av musikkskolene som nå foregår. Vi ser det som viktig at det er variasjon av tilbud til barn og unge, fordi mye ungdom forsvinner ut av organiserte aktiviteter når de kommer i tenårene.

Kystpartiet vil arbeide for at våre to skriftspråk blir opprettholdt. Vi vil også arbeide for at samisk og kvensk kultur og språk blir holdt i hevd.7

Kystpartiet vil satse på TV-dramatikk. Filmindustrien vokser enormt i verden, og har den nest største industriveksten i verden. Det er viktig at Norge også satser på denne industrien, ved å øke bevilgningene til TV-dramatikk. Dette er en industri Norge har store muligheter til å delta i. Målet må bli å komme på samme nivå som dansk TV-dramatikk, som er blitt en viktig eksportartikkel.

Kystpartiet går inn for å opprettholde statskirken, men ønsker større selvstyre til kirken. Kirken må selv avgjøre liturgiske spørsmål, selvfølgelig innenfor rammene satt av Regjeringen. Regjeringen skal fortsatt utnevne biskoper. Det er naturlig at Kirken selv avgjør hvorvidt den vil ansett homofile prester. Det må være en statlig oppgave å ruste opp nedslitte kirkebygg. Dette er en del av vår kulturarv vi ser det viktig å bevare. Kystpartiet vil arbeide for at det også i fremtiden vil være en landsdekkende kirke, med muligheter også for små fattige kommuner å bevare sine kirker. Fredede og verneverdige kirker må være en statlig oppgave å bevare. Det er en offentlig oppgave å sørge for en verdig begravelse uansett tros og livssyn.

Fartøyvernet har i mange år fått for små bevilgninger over Statsbudsjettet. Departementenes ansvar for kulturell dokumentasjon innen "eget" fagfelt, skal ytterligere forsterkes og understrekes. Hvert departement skal ha egen budsjettpost som omhandler kulturelle tiltak. Kulturelle restaureringsarbeider skal slippe å betale moms.

Fartøyvernet har vært svært neglisjert. Tilskuddene til fartøyvern må økes vesentlig. Staten må ta hand om utgiftene med pålagte arkeologiske utgravninger på privat grunn eller hvis man forlanger påkostninger ved fredning av privat eiendom eller bygninger o.l.

De som utsettes for restriksjoner e.l. i forbindelser med kulturminner, må få tilskudd fra staten hvis restriksjonene reduserer verdien på eiendommen. Der kulturminner jevnlig må vedlikeholdes av eierne må disse få vedlikeholdstilskudd fra staten.

Frivillige og samfunnsnyttige lag og organisasjoner skal få refusjon av all innbetalt moms. Det må bli slutt på at Staten belaster frivillig arbeid med moms og avgifter. Idretten har sin verdi i seg selv. Men også som forebyggende tiltak mot at barn og unge skal få tilknytning til kriminalitets- og rusbelastede miljøer, er det viktigere enn noensinne at vi tar vare på og utvikler barne- og ungdomsidrettene. Det er et offentlig ansvar å bygge og vedlikeholde flere inne - og utendørs idrettsanlegg.

Breddeidrett fremmer sosialt fellesskap og helse, og konkurranseidretten er et viktig element for å gi barn og unge inspirasjon til å yte sitt beste. Det er viktig at vi både lokalt og nasjonalt gir unge sunne forbilder og i tillegg er konkurranseidrett på høyt plan blitt god underholdning for alle aldersgrupper.

Det er viktig at stat, fylker og kommuner samarbeider om vedlikehold og bygging av idrettsanlegg som kan samle de mange gruppene.

Kystpartiet mener det er viktig at det offentliges bidrag til frivillige organisasjoner, som arbeider til beste for fellesskapet, økes både fra sentrale og lokale myndigheter. De frivillige organisasjonene er uvurderlige medspillere i utviklingen av gode samfunn.

Kystpartiet mener det er viktig at det offentliges bidrag til frivillige organisasjoner, som arbeider til beste for fellesskapet, økes både fra sentrale og lokale myndigheter. De frivillige organisasjonene er uvurderlige medspillere i utviklingen av gode samfunn.

Alle som blir pålagt kringkastingsavgift, må få samme tilbud av NRK. Pensjonister bør betale halv NRK-lisens.

Bredbandnettet må gjøres tilgjengelig i distriktene. Hele folket skal ha bredband.