Tilbake til kapitteloversikten

12. MILJØPOLITIKK

Rent miljø på hav og land, ren luft, jord, vann og ro er en forutsetning for helse, trivsel og verdiskapning. Kystpartiet går inn for en omfattende kartlegging og opprenskning av miljøfarlig avfall på sjø og land. Norge er i en heldig situasjon, sett ut fra et miljøsynspunkt. Denne arven må vi ta vare på. Et godt miljø er en menneskerett, og en betingelse for videreføring av arven til kommende generasjoner. Gjennom nasjonalt og internasjonalt miljøarbeid de senere år har vi sett hvor viktig det er å finne den riktige balansen mellom bruk og vern av både miljø og naturressursene. Vi vil motarbeide enhver form for miljøterrorisme.

Gjennom generasjoner har distriktsbefolkningen ført an i arbeidet med fornuftig bruk av naturen. Nå har dette arbeidet blitt videreført ved at stadig flere bedrifter ser nødvendigheten av å investere i miljøvennlig teknologi. Statlig forskning må styrkes kraftig slik at produktutvikling av nye varer og tjenester kan gi nye sikre og miljøvennlige arbeidsplasser.

Kystsoneplanene knyttes direkte opp mot miljø. Kystpartiet vil advare sterkt mot at staten griper for sterkt inn for å verne områder i strandsonen som i alle år har vært friluftsområder for kystbefolkningen. På Vestlandet og i Nord-Norge har vi allerede eksempler på misforstått miljøvern som mer føles som straff for befolkningen enn som vern av områder.

Kystpartiet mener at det fortsatt skal være lov å bygge og bo i strandsonen. Det må være opp til den enkelte kommune å fastlegge sine arealplaner ut fra del lokale virkelighet. Videre må det være kommunens ansvarsområde å sørge for at strandsonen ikke nedbygges i et omfang som hindrer den frie ferdsel, og at tilstrekkelige arealer avsettes til frilufts- og rekreasjonsformål for allmennheten.

Det er viktig at lokale interesser blir hørt i slike spørsmål. Ingen tar bedre vare på sin nære natur enn lokalbefolkningen. Derfor må vi heller ikke hindre næringsetablering der det kan dokumenteres at naturen ikke tar skade.

Kystpartiet vil styrke det kommunale selvstyret i forhold til hyttebygging, bruk av friområder, jakt og sportsfiske. Småbåter anses som en av våre viktigste fritids- og rekreasjonstilbud som det ikke må legges restriksjoner på utover de lovmessige forhold. Det må tilrettelegges for småbåthavner i rikelig omfang.

Mange steder har det blitt forbudt å ferdes på holmer og små øyer. Resultatet er at områdene har mistet mangfoldet fordi oter og mink i tillegg til rev forsyner seg av fugler og egg. Kystpartiet vil ha en kontinuerlig vurdering av slike forbud.

Mange av de miljøproblemer vi har i Norge skyldes forurensning fra andre land. Det gjelder i hovedsak luft- og havforurensning og potensiell radioaktiv forurensning i nordområdene. Gjennom internasjonalt arbeid skal vi bekjempe utslipp av miljøskadelige metaller og kjemikalier. Det er for lengst dokumentert at slike utslipp er skyld i en rekke alvorlige helseplager.

Kystverneplanene er en så stor inngripen i næringsgrunnlaget og bosettingen at planene må til Stortinget. Også andre nasjonale verneplaner må behandles i nasjonalforsamlingen etter at utredningsarbeidet er foretatt av Miljøverndepartementet.

Det må gis erstatning for skader og økonomisk tap forårsaket av kystsel og kongekrabbe, på lik linje med rovdyrplager på land. Det skal være lov å bruke lys ved ettersøking av skadet vilt ved jakt, påkjørsel osv.

Rovdyrforvaltning og lokale verneplaner bør avgjøres i kommuner og fylkesting. Det skal gis full erstatning fra staten ved rovdyrskader på husdyr. Ved uttak av rovdyr skal staten bekoste dette samt eventuelle kostnader ved premier for felt rovvilt.

Den eller de som forurenser, eller gjør annen skade i naturen skal dekke kostnadene. Norge skal fortsatt være en aktiv aktør i det internasjonale miljøarbeidet og bidra til holdninger som sikrer miljøet. 

Kystpartiet vil ha en utredning om hvordan vannkraftutbyggingen påvirker det biologiske mangfoldet i vann, elver og sjø, samt hva virkningen av magasineringen av kaldt smeltevann har å si for temperaturen i sjøen, og hvilken konsekvens flytting av vann fra et vassdrag til et annet har.

Bygging av nye kraftlinjer og oppgradering av gamle kraftlinjer må legges i jordkabel så langt det lar seg gjøre og helst samordnes med veitraseene og fiberkabellinjer.

All overskuddsmasse i forbindelse med utbyggingen av tunneler i forbindelse med vei, jernbane og skipstrafikk, vannkraftutbygging og gruvedrift skal nyttiggjøres, for eksempel som pukk eller grus. Det skal være ulovlig å dumpe massen i sjø, vann eller terrenget, uten at de miljømessige konsekvensene blir grundig vurdert.

Overvåkningssystemer for forurensning og kildepåvisning skal prioriteres.

Nærmiljøet skal styrkes ved at folk selv i større grad får anledning til å forme dette. Bomiljø og arbeidsmiljø er i stor grad en oppgave og utfordring for det enkelte mennesket, familien og bedriften.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må sikres varig vern mot petroleumsaktivitet.

Kystpartiet vil arbeide for en permantent stengning av gjenutvinningen ved Sellafield i England.