Tilbake til kapitteloversikten

13. SAMFERDSELSPOLITIKK

Kystpartiet vil øke konkurransekraften ved en sterk økning av samferdselsbudsjettet. Vi vil ta et krafttak for å bedre veistandarden og gjøre norske veier tryggere. Det er viktig for å opprettholde bosettingsmønsteret. Derfor må samferdsel bygges ut på en måte som gir trygge veiforhold i hele landet. Stamveiene må bygges ut i løpet av de neste 20 årene. Derfor er det viktig at vi ikke bare har en kyststamvei, men også en indre stamvei. Innlandet må sikres en sikker og god veiforbindelse ut til kysten. Det må bevilges mer penger til opprusting av fylkesveiene. Veiavgiften skal gå til bygging og modernisering av vei. Kystpartiet sier nei til bompenger og er i mot at veinettet finansieres ved bruk av bompenger. Veinettets fergeforbindelser inngår som del av veien og skal være gratis for trafikantene.

Havnene for godshandtering må opprettholdes og mest mulig av transporten må overføres fra vei til kjøl. Godslinjene må gjenopprettes og den såkalte ”sonebufferen” for frakt av gods på jernbane må avskaffes. 

Kystpartiet vil prioritere midler til opprustning og utbygging av veinettet, herunder rassikring. Det bør vurderes om Statens vegvesen skal overta alt veivedlikehold. Igangsatte veiprosjekter må ferdigstilles før nye veiprosjekter igangsettes. Kystpartiet mener det er en nasjonal skam at mange veiprosjekter ender i fjellveggen, sjøen eller i skogen.

En umoralsk bilavgiftspolitikk sørger for at spesielt ungdommen kjører gamle og lite sikre biler. Bilpolitikken må omformes slik at folk flest oppfatter den som riktig og rettferdig. Transport med bil er også pålagt meget store avgifter som er i ferd med å knekke transportbransjens økonomi. Kystpartiet vil arbeide for en reduksjon av disse avgiftene.

Kystpartiet går imot at småflyplasser skal nedlegges, der dette medfører dårligere samferdselstilbud til befolkningen.

Tiltak:

 • - Nei til bomveier - ja til en moderne bilpark
 • - Store og moderne stamveier må bygges
 • - Alle ferger må bli gratis.
 • - Omdisponering av fergetilskudd til finansiering av fastlandsforbindelser.
 • - Avgifter reduseres på bil og motorsykkel.
 • - Momsfritak på sikkerhetsutstyr for bil.
 • - Stad-skipstunnelen realiseres i første planperiode.
 • - Veinettet skal rassikres, utbedres og utbygges uten bruk av bompenger
 • - Hurtigruta skal fortsatt være riksvei 1! Staten må trygge økonomien til Hurtigruta.
 • - Det bør innføres en CO2-komponent-beregning av engangsavgift på MC
 • - Det bør settes opp MC vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger.

 

Det bør innføres en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler

 

Infrastruktur som mobildekning, TV-dekning, radio, veier, havner, sjøtransport osv må fungere på en slik måte at det er mulig å drive næringsvirksomhet på en effektiv måte i distriktene.

Kystpartiet skal arbeide for videreføring av jernbanen til Narvik for å fange opp den samhandel som utvikles på Nordkalotten. Med dette prosjektet realisert vil vi ha et jernbanenett fra Stavanger i vest via Narvik til Vladivostok og Kina i øst. Kystpartiet vil styrke og oppruste jernbanenettet i hele landet, samtidig som vi er åpne for nye jernbaneprosjekter. Nord-Norgebanen må i første omgang forlenges til Tromsø.

Hurtigrutens er "Riksveg nr.1." Denne livsnerven langs kysten er kystfolkets juvel. Kystpartiet vil arbeide hardt for at dagens rutenett opprettholdes og at Hurtigruta også i fremtiden skal føre norsk flagg. Internasjonale anbud på denne norske merkevaren aksepteres ikke. Denne kystfarten vil fortsatt bety svært mye for alle i kystsamfunnene. Det gjelder så vel næringslivet som den enkelte beboer. Hurtigruten er allerede etablert som en av landets fremste turistmagneter.

Hurtigbåtordningen for ytterdistriktene har vært en suksess og må opprettholdes på dagens nivå. Kystpartiet vil jobbe for å bedre mulighetene for arbeidspendling mellom øyene, samt beholde anløp på de plasser som ikke har alternative transportmuligheter. Forbindelsen mellom Midt-Norge og Nord-Norge må imidlertid styrkes i forhold til det som tilbys i dag. Trafikken må koordineres bedre og de ulike tilbudene må tilknyttes hverandre. Fraktutgjevningen må gjeninnføres.

Det er Kystpartiets målsetting at tungtransport i hovedsak skjer med hurtiggående lastebåter. Dette gir lavere veivedlikehold og færre ulykker. Lastebåtene skal i hovedsak bygges og utrustes i Norge og mulig drivstoff kan være naturgass. Dersom norske rederier skal få sterk nok økonomi til å finansiere en slik nødvendig utskiftning av kystfrakteflåten, er det påkrevd at disse får internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår og at det gis statlig støtte til utviklingsprosjekter ved norske skipsverft og maritime forskningsinstitusjoner.

 

 

Kollektivtilbudet i de store byene og tettstedene må bedres.