Tilbake til kapitteloversikten

15. UTENRIKS-, SIKKERHET- OG FORSVARSPOLITIKK
Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk skal ha som utgangspunkt norsk selvstendighet og nasjonal råderett på norsk territorium og i tilhørende økonomiske - og vernesoner. Politikken skal spesielt vektlegge at Norge er en utpreget og spesiell kyststat og en meget betydelig maritim nasjon.

Videre skal Norges sikkerhetspolitikk baseres på internasjonal folkerett og beslutninger fattet i FN. Som det viktigste virkemiddel i utøvelsen av forsvarspolitikken skal Norge ha et effektivt, handlekraftig og fleksibelt forsvar basert på alminnelig verneplikt, forsvar av hele landet og medlemskap i NATO. Vårt viktigste bidrag til en fredelig utvikling i vår region vil være en effektiv håndheving av norsk suverenitet og internasjonal lov i våre ansvars- og interesseområder. Forsvaret skal derfor primært kunne håndtere nasjonale freds-, krise- og krigsoppgaver, sekundært løse oppdrag i regi av FN, eventuelt NATO. Norske styrker skal ikke ta del i militære operasjoner i fjerntliggende konfliktområder så fremt ikke helt spesielle forhold skulle fremtvinge det.

Forsvaret og Kystvakten skal styrkes betydelig og Hæren må minst ha en stående styrke på 6 000 i landet. 

Kystpartiet legger følgende sikkerhetspolitiske målsettinger til grunn for landets forsvarspolitikk: 

  • - Forebygge krig og bidra til stabilitet og en fredelig utvikling i vår del av verden.
  • - Ivareta norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor andre land.
  • - Politisk og militært press.
  • - Ivareta norsk suverenitet.
  • - Heimevernet må gis ressurser som står i forhold til vedtatte oppgaver, og det må sikres midler til å kunne gjennomføre årlige øvelser av HV-mannskapet.
  • - Militærtjeneste for jenter må fortsatt være frivillig.
  • - Kystpartiet vil opprettholde Olavsvern.

Disse målsettingene forutsetter at Forsvaret skal ha styrker som kan anvendes både i fred og krig og som derved normalt skal kunne håndtere konflikter og kriser i våre interesseområder uten allierte forsterkninger. Kystpartiet understreker at militær reell tilstedeværelse danner grunnlaget for en effektiv myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i fredstid. Dette vil sikre nasjonal handlefrihet og evne til krisehåndtering, og samtidig bidra til å forebygge ustabilitet og konflikter. Tilstedeværelse i Nord-områdene skal derfor fortsatt stå sentralt. Norge rår over enorme naturressurser som olje, gass, fisk/sjømat og vannkraft. Dette kan gjøre oss til et potensielt terror-/sabotasjemål, noe som igjen må reflekteres i sammensetningen og disponeringen av vårt Forsvar. Blant annet må overvåking og kontroll i våre enorme hav- og kystområder gis meget høy prioritet.

Den nasjonale krisebredskapen må sikre innbyggerne tilfluktsrom og verneutstyr.

Det må sikres at Radio P1, som er vår varslingskanal ved kriser, må nå ut til alle borgere.

Samarbeidet mellom Heimevernet og Det Frivillige Skyttervesenet skal styrkes og utvides ved at Heimevernet i eventuelle tilfeller kan bruke personell fra Skyttervesenet som har våpen og stor våpenkunnskap. Tilskudd av økonomiske midler fra heimevernet til Det Frivillige Skyttervesen skal derfor økes.

Kystpartiet er i mot EUs datalagringsdirektiv som vi mener styrker overvåkningssamfunnet og svekker individets rettigheter.

Norge må ivareta suvereniteten over de områdene hvor vi har et forvaltningsansvar; Nordområdene, Bjørnøya, Antarktis, sørpolområdet ved Dronning Mauds Land, med alle de rikdommene som befinner seg der.

Kystpartiet går inn for at EØS-avtalen og Schengenavtalen sies opp. Kystpartiet går inn for en frihandelsavtale med EU tilpasset norsk forhold.