Tilbake til kapitteloversikten

16. UTLENDINGSPOLITIKK
Stabil bosetting gir de beste muligheter for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Kystpartiet vil derfor gi flest mulig arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sin familie. Flytt kapital, ikke mennesker. Kystpartiet vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert.

Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og vil hindre integrasjon av innvandrerne. Diskriminering på etnisk grunnlag må motarbeides.

Illegal innvandring er et økende problem i Norge. Norske myndigheter bør ha oversikt over hvilke personer som til enhver tid oppholder seg i vårt land. Norge bør derfor si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre passkontrollen på grensen til Schengen-landene.

Norsk arbeidsliv bør ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. I dag er EØS-avtalen et viktig hinder i kampen mot sosial dumping. Norske lønnsavtaler og arbeidsmiljø trues. Norge bør si opp EØS-avtalen og gjeninnføre innvandringsstoppen overfor EU-borgere. 

Flyktninger bør i utgangspunktet få beskyttelse nær hjemlandet. På denne måten kan man hjelpe flere og lette returen når forholdene ligger til rette for det. I den grad flyktninger får beskyttelse i Norge skal beskyttelsen være midlertidig. Flyktningene returneres til hjemlandet når grunnlaget for asylstatusen er bortfalt. Norge forplikter seg kun til å ta imot kvoteflyktninger, bestemt av FN.

Kommunene må selv kunne bestemme hvor mange flyktninger de vil ta imot. Mottakerkommunene må få dekket hele kostnaden av Staten. Lengre behandlingstid enn 6 måneder er ikke akseptabelt.

For å sikre integrering av utlendinger i det norske samfunn må mulighetene til å hente ektefelle i utlandet begrenses. For at ordningene med familiegjenforening ikke skal misbrukes som en bakdør inn til Norge, vil Kystpartiet at denne ordningen skal praktiseres strengt, dog ikke på en slik måte at praksis blir i strid med FNs barnekonvensjon. Kystpartiet vil innføre et strengt tilknytningskrav ved familiedannelse. Det bør innføres et generelt forbud mot ekteskap mellom kusiner og fettere. 

Det må være en selvfølge at utlendinger som oppholder seg i Norge innretter seg etter norske lover og regler. For å oppnå permanent opphold i Norge bør man ha god kjennskap til norsk språk og samfunnsliv. Det skal fortsatt stilles strenge krav for å oppnå norsk statsborgerskap. Kystpartiet vil arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger.