Tilbake til kapitteloversikten

1 KYSTPARTIETS IDEOLOGI OG GRUNNSYN

Grunnlovens § 1: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

KYSTPARTIET - Et verdikonservativt sentrumsparti.

Kjernen i vår ideologi er å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet.

Vi følger kristne, demokratiske og økologiske grunnprinsipper.

Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling. Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater.

Vi sikrer stabil bosetting ved å gi folk flest arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der hvor de bor. Vi vil bevare bygdene og lette presset på de største byene.

Vi vil begrense og kontrollere migrasjon over landegrensene. Vi sier nei til norsk medlemskap i EU og vil melde Norge ut av EØS og Schengen. Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Vi vil føre en streng innvandringspolitikk.

Vi sier NEI til handelsavtalene: TISA – TTIP – TPP – ISDS – BIT.

Vi ønsker en sentrumsorientert blandingsøkonomi, selveierdemokrati, et sterkt privat næringsliv, et mangfold av frivillige organisasjoner og en velfungerende offentlig sektor.

Vi vil ha en maktbalanse i samfunnet og en rettsstat som gjør det mulig å beskytte innbyggerne mot overgrep både fra offentlig og privat hold. Befolkningen bør sikres kunnskap gjennom utdanning, forskning, åpenhet i offentlig forvaltning og lett tilgang til ulike media.

Kystpartiet er imot norsk medlemskap i EU og EØS og er motstander av Schengen-avtalen. Norge kan for eksempel basere sitt forhold til EU på en handelsavtale, eventuelt andre avtaler som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Kystpartiet ønsker folkeavstemming om EU – EØS – Schengen. Vi vil at grensekontrollen gjeninnføres mot EU.

Kystpartiet er imot at Norge selges bit for bit. Naturressursene er folkets eiendom.