tirsdag, 19 februar 2019 18:14

Straffelovens § 155 må justeres

I forbindelse med at vi har fått en ny straffelov, har det skjedd en endring i straffebudet som omhandler trusler mot offentlige tjenestemenn. Straffelovens § 155 slår fast at det er straffbart, med en strafferamme på tre år, å påvirke en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, ved hjelp av vold eller trusler. Bestemmelsen rammer også den som søker å få en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, ved hjelp av vold eller trusler.

Det som er nytt i forhold til bestemmelsen i den gamle straffeloven, er at man kan bli dømt for å true med å gjøre en lovlig handling for å få en offentlig tjenestemann til å foreta en rettmessig handling. I 2018 ble en mann dømt til betinget fengsel for å ha truet en NAV-ansatt med søksmål for brudd på forvaltningsloven. Etter det Kystpartiet har fått opplyst, er dommen rettskraftig.

Det går klart frem av dommen at rettstilstanden er endret slik at trusler for å oppnå lovlige handlinger, for eksempel gjennom søksmål eller politianmeldelse, er straffbart. I dommen skriver Borgarting lagmannsrett, med henvisning til forarbeidene til loven:

«Etter straffeloven § 155 er det ikke et vilkår at truslene fremsettes for å få tjenestemannen til å foreta en «urettmessig» tjenestehandling, slik det var etter den tilsvarende bestemmelsen i straffeloven 1902 § 128. Dette vilkåret ble ikke videreført i straffeloven 2005 § 155, jf. Ot.prp.nr.8 (2007–2008) side 329, hvor følgende uttales:

«I motsetning til straffeloven 1902 § 127 tok straffeloven 1902 § 128 sikte på at gjerningspersonen måtte påvirke tjenestemannen til å foreta eller unnlate å foreta en 'urettmessig' tjenestehandling, se Rt-2004-1464 hvor dette kom på spissen. Dette vilkåret videreføres ikke i § 155. Denne endringen innebærer en begrenset nykriminalisering, blant annet ville gjerningspersonen i Rt-2004-1464 blitt straffet.»»

Kystpartiet mener den endringen som er gjort, er betenkelig, og vi vil ha en endring tilbake til den gamle rettstilstanden. Det bør være opplagt at det skal være straffbart å true med å gjøre noe ulovlig. Det bør også være straffbart å true med å gjøre en lovlig handling for å få en offentlig tjenestemann til å foreta en urettmessig handling. Den som for eksempel kjenner en offentlig tjenestemanns skitne hemmeligheter, skal ikke kunne dra fordel av det.

Når det gjelder et straffebud med å true med å foreta en lovlig handling for å oppnå et rettmessig resultat, er det betenkelig av flere grunner. Det kan være med på å legge sten på byrden for mennesker som har blitt urettmessig behandlet. Man kan også tenke tilfeller hvor det å opplyse en offentlig tjenestemann om konsekvensene av å opptre ulovlig underveis i behandlingen av en sak, kan være en del av dokumentasjonen av et saksforhold. Slik sett kan lovendringen forkludre et stykke journalistisk arbeide.

Suverenitetsavståelser
Stortingspolitikere har drevet suverenitetsavståelse i 25 år. Den ulovlige suverenitetsavståelsen til ACER som følger av EUs tredje energidirektiv har vært planlagt lenge. AMS-smartsystemet finnes verden over og ikke bare i Norge.

Myndighetene planla dette på 90-tallet og informerte selvsagt ikke sluttbruker, selv ikke når de gikk til ulovlig installasjon i 2018 og bevisst under-informerer om både planer og funksjon. Etter bestilling av at denne måleren skulle kunne overvåke i private hjem med mer, ga Olje- og energidepartementet NVE oppgave i 2007 å løse problematikk rundt toveis-kommunikasjon med smartmålere for bruk i fremtidens kraftmarked. Rundt 2008 gikk selv nettselskap ut og var skeptisk til AMS. Helt frem til NVE ga pålegg til nettselskap å bryte grunnlov, standard nettleieavtale osv.

Energilover og forskrifter
Energilovene og forskrifter er omskrevet for tilpasning til dette ulovlige systemet er nulliteter på lik linje som enhver suverenitetsavståelse og annet som strider med grunnloven. Dette følger også de forskrifter som knytter AMS og direktiver som knyttes opp mot dette.

Det betyr i klartekst at alle ulovlige lover og vedtak skal anses som de ikke var vedtatt. 

Hva knytter AMS-systemet til ACER? 
ACER er og blir styringsenheten til norsk energi så lenge ACER-direktivet får bli gjeldende. Dette er et faktum selv om det er påstander om at Norge bestemmer selv. Strømmen vår er gått på børsen til oppkjøp og fortjeneste til de som har mest penger. AMS-systemet kan fjernstyres og kontrollere enhver husholdning ved eksempelvis rasjonering av strøm for å få solgt mest mulig utenlands. Det kan eksempelvis være at det blir bestemt at du kun får bruke en viss mengde strøm for at det skal selges mer et annet sted. Det eventuelle «tap av salg» for den strømmen du kunne brukt vil bli stabilisert gjennom høyere nettleie og strømpriser. Dvs du betaler like mye og kanskje mer, men må klare deg med mye mindre strøm. Ikke glem at aksjeeierne skal ha sin fortjeneste på den strømmen som er stjålet fra folket.

Videre vil ACER føre til at utenlandske aktører innen systemet får ulovlig tilgang på dine personopplysninger. Og således kan forretninger du aldri har hørt om få tak informasjon som lett kan misbrukes. Dine personopplysninger gjennom brukermønster kan være nyttige for å analysere strømforbruk med tanke på for eksempel som nevnt strømsparing. Men bruksmønstrene kan også bli brukt til andre ting, slik som markedsføring og reklame. Politiet, skattemyndighetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredjeparter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket. Og dette vil kunne skje uten hjemmel i lov hvis ikke personvernet hjemlet i Grunnloven blir ivaretatt.

Hvem har ansvar?
Det er våre stortingspolitikere først og fremst. Deretter organene og personer som følger opp Stortingets ulovlige virksomhet gjennom medvirkning. Herunder organene OED, NVE, nettselskap og montører. Samt de telekomselskap og andre profitører som også går for å fremme ulovlig virksomhet.

I tillegg så har de statlige tilsyn også et betydelig ansvar for å påse at det ikke begås urett mot individet og  «borgerkveget».

Hva er ansvaret?
Dette opplegget med overvåking, helserisiko, salg av norske fornybare naturresurser er Stortinget og statlige tilsyn forpliktet til å hindre gjennom grunnloven. Men til fordel for overnasjonale krefter, gir myndighetene blaffen i den vanlige borger og enhver nasjon uansett hvor i verden man måtte befinne seg. Det skal sikres at offentlige strukturer og samvirke, ikke blir tvunget og omstrukturert til å ha funksjoner som private bedrifter, eller blir kontrollert av overnasjonale krefter til fordel for kommende generasjoner i Norge, etterslekten som det heter i Grunnloven.

Hvorfor vil myndighetene ha overvåking?
Man kan spørre seg hva er grunnen til all overvåkingen og den stålkontrollen de ønsker for «borgerkveget»

Jo, det er selvsagt at det finnes millioner av folk som kunne tenke seg å stoppe denne utviklingen når de begynner å se hva som foregår. Og derfor er enhver borger i ethvert land sett på som et mulig hinder og definert som en trussel mot planene makteliten forsøker å tilegne seg. 

Hvilke virkemidler brukes?
Hjernevask og propaganda gjennom Massemedia som TV, radio, aviser, og i nyere tid også internett. Videre kontrolleres skolemyndighetene og nøkkelpersoner i flere statlige tilsyn. Helt sikkert mange flere nøkkelroller også.

Det er også selvfølgelig for de som har fulgt med, underslått og holdt tilbake informasjon. Slik at folket i Norge skal «sove» frem til åpenbaringen hvor Norge ikke lenger er noe annet enn fortidens skall på et fritt selvstendig udelelig og uavhendelig rike. Og hvor individet og menneske er degradert til en resurs som kan omsettes som en valuta.

Noen tegn på at man kan være hjernevasket 
Hvis du synes at det er ok at myndighetene overvåker deg uten hjemmel om kriminalitet. Og har tanker som at «hvis man ikke har noe å skjule, har man ikke noe å frykte. Eller har tanker som «vi er jo allerede overvåket så mye, hva gjør vel det?»

Kanskje man også har tanker som «myndighetene vil oss vel ikke så vondt» Eller at man rett og slett ikke ser noe galt i at politikere driver aktivt politikk med egeninteresser i næringsliv osv. Eller spesielt når man ikke reagerer på at grunnloven blir brutt. Samt at man automatisk kanskje tenker at varslere om dette er «konspirasjonsteoretikere eller psykisk syke mennesker» Og noen kanskje tenker at all overvåkingen gjør oss tryggere mv. 

Hvorfor vil myndighetene krenke Personvernet?
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi.

Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Personvern er også viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. Uten retten til å ha et privatliv vil det ikke være mulig for det enkelte menneske å skape seg et rom til å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, uten å bli forstyrret eller kontrollert av andre. Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette folkestyret i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet. Den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.

Det må ikke være noen tvil om at viljen til å krenke personvernet er for å undertrykke eventuell motstand mot dagens systemutvikling fra Stortinget.

Hvorfor vil ikke myndighetene ta hensyn til helse?
At helse er viktig forstår de aller fleste. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Som nevnt tidligere er en undertrykt borger ingen betydelig trussel for myndigheter som vil selge landet og fornybare resurser. Det samme gjelder en borger som på grunn av sykdom, skade eller lyte, ikke orker å fokusere på samfunnsspørsmål. For da er individet opptatt med kun å eksistere. Samtidig så er syke mennesker en gullgruve for medisinindustrien og der er det mye penger å hente. På en annen litt mørkere side kan enkelte syke i systemet være en belastning hvis man har en kynisk økonomisk tankegang. Og dermed vil eksempelvis en ulovlig forretning som AMS-systemet gå foran individet selv om det foreligger en betydelig helserisiko. Det finnes sikkert andre ting å ta tak i, men vi må videre.

Hvordan få bukt med problemet?
Meld deg inn,bli aktiv eller støtt småpartiene som vil ivareta Grunnloven, nasjonen og individet. Det er flere småpartier som nå forsøker å gå den politiske veien og løse dette på en folkestyrt og fredelig måte. Deriblant Kystpartiet.

Ved at folket går inn og stemmer småpartiene (også de som av en eller annen grunn aldri bruker stemmeretten) vil småpartiene vokse seg store og bli gjeldende. Det florerer mye propaganda der ute, hvor Stortingets partier forsøker å lure deg til å ta feil valg. Men man må alltid ha det i bakhodet at Stortingspartiene pr i dag ikke jobber for din sak. Hele Stortingets sammensetning jobber for som nevnt, en overnasjonal kontroll og en løsrivelse av Norge som et fritt, selvstendig, udelelig, og uavhendelig rike.

Hovedstyret i Kystpartiet

 

 

 

 

tirsdag, 12 februar 2019 18:44

Kystpartiet vil bevare Ullevål sykehus

I februar og mars skal Stortinget behandle et representantforslag som innebærer å utrede Ullevål-tomtens mulighet til å samle og utvikle virksomhetene i Oslo Universitetssykehus.

Kystpartiet støtter dette representantforslaget. Vi ser flere gode grunner til å utrede videre drift ved Ullevål sykehus. Blant annet tilsier arealsituasjonen at det er bedre å satse på drift ved Ullevål enn å satse på en storstilt utbygging på Gaustad. I debatten har det også blitt pekt på at å legge ned Ullevål vil være uforsvarlig med tanke på den lokalsykehuskapasitet som trengs i Oslo og Akershus frem mot 2030/40.

Side 1 av 16