Tilbake til kapitteloversikten

3 FAMILIEPOLITIKK

Kystpartiet vil gjennom skatte- og avgiftspolitikken gjøre den enkelte familie best mulig i stand til å klare seg selv.

Kystpartiet går inn for at kontantstøtten videreføres. Kontantstøtte gis til familier som arbeider og er bosatt i Norge. Barnetrygden skal beholdes. Kystpartiet vil vurdere å gjeninnføre småbarnstillegget tilbake til barnetrygden og vil ha denne pris- og lønnsjustert.

Det må innføres en maksprisordning for barnehageplasser, som særlig tar hensyn til foreldre med flere småbarn. Gjennom samarbeid og avtaler bør kommunale og private barnehager likebehandles. Kystpartiet ønsker to barnehageopptak i året.

Kystpartiet mener gravferdsstøtteordningen må gjeninnføres og satsene må økes.

Kystpartiet vil sette barns rettigheter ved samlivsbrudd i fokus. Vi vil følge opp de intensjoner barneloven har i forhold til barns rettigheter til å være sammen med både far og mor.

Kystpartiet vil arbeide for økt omsorgslønn til de som tar seg av pleietrengende familiemedlemmer.

Kystpartiet ønsker en større satsing på SFO, ved å gjeninnføre øremerkede statlige midler til SFO. Videre går Kystpartiet inn for en nasjonal ordning med makspris og søskenmoderasjon. I de familier hvor begge foreldrene er i arbeid og den ene ektefellen/samboeren er mye borte fra 7 hjemmet på grunn av sin arbeidssituasjon, skal den hjemmeværende kunne få overført betalte fridager til seg ved barns sykdom og som skal dekkes av trygdeetaten.

Kystpartiet ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet single/enslige er stadig økende. Vi ønsker å senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder. Kystpartiet vil tilrettelegge for flergenerasjoners bomiljø med hovedvekt på livskvalitet og trivsel. Som et viktig ledd i å styrke familiens rammebetingelser vil Kystpartiet arbeide for gunstige finansieringsordninger for flergenerasjonsboliger.