Tilbake til kapitteloversikten

6 KULTURPOLITIKK

Kystkulturen har vært stemoderlig behandlet gjennom mange tiår. Kystpartiet vil arbeide for at midlene til å dokumentere og videreutvikle kystkulturen skal få et kraftig løft. Kystpartiet vil at bevisstheten om Norge som kyststat og maritim nasjon styrkes i hele befolkningen. Fartøyvernet har vært svært neglisjert. Tilskuddene til fartøyvern må økes vesentlig over statsbudsjettet.

Kystpartiet vil etablere et nasjonalt Krigsseilermuseum for å markere den innsatsen krigsseilerne gjorde for landet i en krisetid.

Kystpartiet går inn for økt satsing på kommunale musikk- og kulturskoler. Vi vil at disse skolene skal lovfestes og gis øremerkede midler. Kystpartiet vil satse på TV-dramatikk ved å øke bevilgningene.

Kystpartiet vil arbeide for at våre to skriftspråk blir opprettholdt. Vi vil også arbeide for at samisk og kvensk språk og kultur blir holdt i hevd.

Kystpartiet vil opprettholde en sterk, norsk folkekirke med Bibelen som sitt fundament. Kirken er en del av vår kulturarv som Kystpartiet vil bevare også i fremtiden som en landsdekkende kirke. Det skal være en statlig oppgave å vedlikeholde kirkebygg, samt ivareta verneverdige kirker.

Det er en offentlig oppgave å sørge for en verdig begravelse uansett tros- og livssyn.

Staten må ta hånd om utgiftene til pålagte arkeologiske utgravninger på privat grunn. Det samme bør gjelde hvis man forlanger påkostninger ved fredning av privat eiendom, bygninger o.l. De som 10 utsettes for restriksjoner i forbindelse med kulturminner, må få tilskudd fra staten hvis restriksjonene reduserer verdien på eiendommen. Der hvor kulturminner jevnlig må vedlikeholdes av eierne, må disse få vedlikeholdstilskudd fra staten. Det skal være momsfritak for kulturelle restaureringsarbeider.

Det er et offentlig ansvar å bygge og vedlikeholde innen- og utendørs idrettsanlegg. Breddeidrett og konkurranseidrett fremmer sosialt fellesskap og helse, samt forebygger tilknytning til kriminalitets- og rusbelastede miljøer.

Kystpartiet mener det er viktig å beholde en allmennkringkaster som NRK. Kystpartiet ser det som vesentlig at vi har en ikke-kommersiell kanal for formidling av kultur, kunnskap og debatt. Kystpartiet mener denne skal finansieres over skatteseddelen.

Bredbåndsnettet må gjøres tilgjengelig i hele landet. Kystpartiet er imot nedlegging og stenging av FM-nettet.

Kystpartiet støtter ikke at det gis offentlig tilskudd til mediebedrifter eid av utenlandske aktører.