Tilbake til kapitteloversikten

9 SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKKPOLITIKK

Kystpartiet vil:
• heve det generelle minstefradraget
• at avgiftsnivået innen primærnæringene reduseres
• at formueskatt avvikles
• senke avgifter på drivstoff i distrikts-Norge
• at det skal lønne seg å arbeide og investere i egen bedrift og øvrig næringsliv

Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for å se om det kan gjøres vanskeligere å bli nullskatteyter. Hensikten skal ikke være å øke statens inntekter, men å bidra til å skape rom for lavere skattesatser. En ordning som særskilt bør vurderes, er skattefriheten for aksjeselskapers inntekter ved aksjesalg.

Kystpartiet vil sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. For å gjøre det lettere å kjøpe eller arve bolig må dokumentavgiften avvikles. For å sikre at familien klarer sine utgifter til vedlikehold og eventuelle lånerenter, bør formuesskatten og eiendomsskatten avvikles.

Det skal lønne seg å arbeide og investere i egen bedrift og øvrig næringsliv. Kystpartiet vil arbeide for lavere skatter og avgifter for å gi bedriftene mulighet til å øke egenkapitalen, og dermed trygge sysselsettingen Kystpartiet går inn for at bedrifter skal kunne styrke egenkapitalen ved skattemessige fordeler med fondsavsetninger.

Økte gebyrer og avgifter rammer folk flest hardt og er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom folk med ulikt inntektsgrunnlag. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne. Derfor slår avgiftsøkningene spesielt hardt ut i forhold til de som har minst fra før. Enslige og familier med én inntekt får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til de som har to inntekter å fordele avgiftsbyrden på. Kystpartiet vil arbeide for reduserte gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av.

Kystpartiet vil arbeide for et enklere og mer rettferdig skattesystem. Taket for toppskatt må heves til godt over gjennomsnittlig lønnsnivå, og skattefradraget på lav inntekt må være stort nok til at heldags arbeid gir mulighet til å leve av egen arbeidsinntekt.

Kystpartiet vil senke avgifter på drivstoff i distrikts-Norge siden dette rammer enkeltmennesker og bedrifter i distriktene hardt og gir bedrifter i distriktene en ekstra konkurranseulempe i forhold til bedrifter som ligger i mer sentrale strøk. Kystpartiet går også inn for en refusjonsordning for drivstoffavgift i områder uten tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud.