Tilbake til kapitteloversikten

11 SAMFERDSELSPOLITIKK

Kystpartiet sier nei til bompenger og er imot at veinettet finansieres ved bruk av bompenger.

Kystpartiet vil:
• at alle ferger skal være gratis
• at veinettet skal rassikres, utbedres og utbygges uten bruk av bompenger
• at Stad-skipstunnelen realiseres i første planperiode
• arbeide imot at småflyplasser skal nedlegges
• at avgifter reduseres på bil og motorsykkel
• sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger
• at Hurtigruten skal bestå
• si ja til en moderne bilpark
• at kollektivtilbudet må bli bedre

Kystpartiet går inn for en kraftig økning av samferdselsbudsjettet. Det er viktig for å øke konkurransekraften, opprettholde bosettingsmønsteret og å gjøre norske veier tryggere. Det må bevilges mer penger til opprusting av fylkesveiene.

Havnene for godshåndtering må opprettholdes. Av hensyn til miljøet og samfunnskostnader bør mest mulig av godstransporten overføres fra vei til kjøl og jernbane.

Kystpartiet vil prioritere midler til opprustning og utbygging av veinettet, herunder rassikring. Statens vegvesen skal ha ansvar for alt veivedlikehold.

Kystpartiet vil arbeide for reduksjon av bilavgifter for norskregistrerte biler.

Utenlandske trailere som kjører inn i Norge, skal ha en garantiordning som sikrer at de betaler alle bompasseringer, samt bøter og bergingsaksjoner forårsaket av uforsvarlig kjøring. Befrakter/speditør skal ha ansvar for å stille slik garanti. For å opprettholde sysselsettingen i transportnæringen må det innføres forbud mot kabotasjekjøring slik at gods som fraktes innenfor Norges grenser, blir fraktet av norske aktører.

Kystpartiet går imot at småflyplasser skal nedlegges, da dette medfører dårligere samferdselstilbud til befolkningen.

Infrastruktur som mobildekning, TV-dekning, radio, veier, havner, sjøtransport osv. må fungere på en slik måte at det er mulig å drive næringsvirksomhet på en effektiv måte i distriktene.

Hurtigruten skal fortsatt bestå. Hurtigruten langs kysten er kystfolkets juvel. Kystpartiet vil arbeide hardt for at dagens rutenett opprettholdes, og at Hurtigruten også i fremtiden skal føre norsk flagg. Internasjonale anbud på denne norske merkevaren aksepteres ikke. Denne kystfarten vil fortsatt bety svært mye for alle i kystsamfunnene, det gjelder så vel næringslivet som den enkelte beboer. Hurtigruten er allerede etablert som en av landets fremste turistmagneter.

Hurtigbåtordningen for ytterdistriktene har vært en suksess og må tilbakeføres til tidligere nivå. Kystpartiet vil jobbe for å bedre mulighetene for arbeidspendling mellom øyene, samt beholde anløp på de plasser som ikke har alternative transportmuligheter. Forbindelsen mellom Midt-Norge og Nord-Norge må imidlertid styrkes i forhold til det som tilbys i dag. Trafikken må koordineres bedre, og de ulike tilbudene må tilknyttes hverandre. Fraktutjevningen må gjeninnføres.

Det er Kystpartiets målsetting at tungtransport i hovedsak skal skje med hurtiggående lastebåter. Dette gir lavere veivedlikehold og færre ulykker. Lastebåtene skal i hovedsak bygges og utrustes i Norge. Dersom norske rederier skal få sterk nok økonomi til å finansiere en slik nødvendig utskiftning av kystfrakteflåten, er det påkrevd at disse får internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår, og at det gis statlig støtte til utviklingsprosjekter ved norske skipsverft og maritime forskningsinstitusjoner.

Kystpartiet vil arbeide for at det blir laget helhetlige løsninger for fylker/regioner som sikrer hovedveier utenom de store byene. Det må satses på veimuligheter for syklister utenom tunnelene. Kystpartiet vil beholde ferjeleier, slik at vi har en back-up ved tunnel- eller bro- 24 stenginger. Vi vil fokusere på beredskap ved store ulykker.

Kollektivtilbudet i hele landet må bedres. Kystpartiet vil fremme økt bruk av kollektivtransport blant annet ved hjelp av lavere billettpriser.