Tilbake til kapitteloversikten

13 UTENRIKS-, SIKKERHETS- OG FORSVARSPOLITIKK

Kystpartiet vil:
• forebygge krig og bidra til stabilitet og en fredelig utvikling i vår del av verden
• ivareta norske rettigheter og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor andre land
• ivareta norsk suverenitet. Heimevernet og forsvaret må oppbygges/styrkes og gis ressurser som gjør at de er i stand til å være en indre forsvarslinje. Det må sikres midler til å kunne gjennomføre årlige øvelser av heimevernmannskapet
• gjenopprette en fast sjømilitær operasjonsbase i Nord-Norge
• styrke det norske forsvaret til på land og til havs

Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon for mer frihet til det enkelte land. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk skal ha som utgangspunkt norsk selvstendighet og nasjonal råderett på norsk territorium og i tilhørende økonomiske soner og vernesoner. Politikken skal spesielt vektlegge at Norge er en utpreget og spesiell kyststat og en meget betydelig maritim nasjon. Norges sikkerhetspolitikk skal baseres på internasjonal folkerett og beslutninger fattet i FN. Som det viktigste virkemiddel i utøvelsen av forsvarspolitikken skal Norge ha et effektivt, handlekraftig og fleksibelt forsvar basert på alminnelig verneplikt, forsvar av hele landet og medlemskap i NATO.

Vårt viktigste bidrag til en fredelig utvikling i vår region vil være en effektiv håndheving av norsk suverenitet og internasjonal lov i våre ansvars- og interesseområder. Forsvaret skal derfor primært kunne håndtere nasjonale freds-, krise- og krigsoppgaver, sekundært løse oppdrag i regi av FN, og eventuelt NATO. Norske styrker skal ikke ta del i militære operasjoner i fjerntliggende konfliktområder så fremt ikke helt spesielle forhold skulle fremtvinge det.

Forsvaret og sjøforsvaret skal styrkes betydelig, og Hæren må ha en stående styrke på minimum 6 000 personer i landet.

Disse målsettingene forutsetter at Forsvaret skal ha styrker som kan anvendes både i fred og krig, og som derved normalt skal kunne håndtere konflikter og kriser i våre interesseområder uten allierte forsterkninger. Kystpartiet understreker at militær reell tilstedeværelse danner grunnlaget for en effektiv myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i fredstid. Dette vil sikre nasjonal handlefrihet og evne til krisehåndtering, og samtidig bidra til å forebygge ustabilitet og konflikter. Tilstedeværelse i Nordområdene skal derfor fortsatt stå sentralt. Norge rår over enorme naturressurser som olje, gass, fisk/sjømat og vannkraft. Dette kan gjøre oss til et potensielt terror- /sabotasjemål, noe som igjen må reflekteres i sammensetningen og disponeringen av Forsvaret. Blant annet må overvåking og kontroll i våre enorme hav- og kystområder gis meget høy prioritet.

Den nasjonale kriseberedskapen må sikre innbyggerne tilfluktsrom og verneutstyr. Det må sikres at Radio P1, som er vår varslingskanal ved kriser, må nå ut til alle innbyggere.

Norge må ivareta suvereniteten over de områdene hvor vi har et forvaltningsansvar; Nordområdene, Bjørnøya, Antarktis, sørpolområdet ved Dronning Mauds Land, med alle de rikdommene som befinner seg der.

Kystpartiet går inn for at EØS-avtalen og Schengen-avtalen sies opp. Kystpartiet går inn for en frihandelsavtale med EU, eventuelt andre avtaler.

13.1 Bistandspolitikk
Norsk bistand skal fortrinnsvis gå til akutt nødhjelp og utdanning. Det må avsettes tilstrekkelige menneskelige og finansielle ressurser for oppfølging, og resultater må etterspørres. FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må få konsekvenser for det internasjonale samarbeidet. Ressurser må sikres til oppfølging. Mennesker med funksjonshemninger må få tilgang på utdanning på lik linje med andre barn gjennom bistand.