Tilbake til kapitteloversikten

14 INNVANDRINGSPOLITIKK

Kystpartiet vil føre en kontrollert og restriktiv innvandringspolitikk. Norge må strebe etter å ha en forvaltning som effektivt og med rettssikkerhet for asylsøkere skiller mellom de som trenger asyl og de som ikke trenger det.

Norske myndigheter bør ha oversikt over hvilke personer som til enhver tid oppholder seg i vårt land. Norge bør si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre passkontrollen på grensen til Schengenlandene.

Kystpartiet vil arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger.

Kystpartiet ønsker at flyktninger i utgangspunktet skal få beskyttelse nær hjemlandet, for å lette returen når forholdene ligger til rette for det. Flyktningene returneres til hjemlandet når grunnlaget for asylstatusen er bortfalt. Kystpartiet mener at Norge forplikter seg kun til å ta imot kvoteflyktninger.

Kommunene må selv kunne bestemme hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot. Mottakerkommunene må få dekket hele kostnaden av staten. Kystpartiet mener de kommunene som tar imot flyktninger, skal få øremerkede midler til å kunne tilby flyktninger muligheten til å ta del i samfunnet. Lengre behandlingstid av asylsøknader enn 6 måneder er ikke akseptabelt.

For at ordningene med familiegjenforening ikke skal misbrukes som en bakdør inn til Norge, vil Kystpartiet at denne ordningen skal praktiseres strengt, dog ikke på en slik måte at praksis blir i strid med FNs barnekonvensjon. Kystpartiet vil innføre et strengt tilknytningskrav ved familiedannelse. Det bør innføres et generelt forbud mot ekteskap mellom kusiner og fettere. Familiegjenforening bør ikke tillates før det kan dokumenteres at hele familien er selvforsørget og ikke legger staten Norge til byrde.

For å oppnå permanent opphold i Norge skal man ha god kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Det skal fortsatt stilles strenge krav for å oppnå norsk statsborgerskap.

Kystpartiet ønsker et kontrollert asylmottak.

Kystpartiet mener at asylsøkere, flyktninger og innvandrere har en plikt til å innordne seg etter norsk kultur og norske regler.

Norsk arbeidsliv skal ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. I dag er EØS-avtalen et viktig hinder i kampen mot sosial dumping. Norske lønnsavtaler og arbeidsmiljø trues. Norge må si opp EØS-avtalen og gjeninnføre innvandringsstoppen overfor EU-borgere.