Tilbake til kapitteloversikten

Kystpartiet vil arbeide for et samfunn hvor mennesker kan være trygge og selvstendige. For å komme dit trenger vi et effektivt politi og en straffeutmåling som er egnet til å forebygge kriminalitet.

Kystpartiet går inn for å skille politi og påtalemyndighet.

En alvorlig trussel mot vanlige folks trygghet er den frie flyten av kriminelle over landegrensene. Norge bør melde seg ut av Schengen, som forbyr passkontroll på grensen mot EU-området, og innføre kontroll av alle utlendinger ved norskegrensen. Vi bør være med å styrke det internasjonale politisamarbeidet gjennom Interpol. Kriminelle asylsøkere, flyktninger og innvandrere skal utvises og sendes ut av landet vårt omgående.

Kystpartiet er imot legalisering av narkotika, både når det gjelder omsetning og bruk. Kystpartiet vil ha en styrket og helhetlig innsats mot narkotika og narkotikakriminalitet. Politi og tollvesen 27 skal settes i stand til å stoppe smugling og illegal omsetning og spredning av narkotika. Vi ønsker narkotikalovbrudd raskt pådømt, med et behandlingstilbud i den andre enden for alle gjerningspersoner som samtidig har et avhengighetsproblem.

Kystpartiet vil ha ordninger som slår ned på barne- og ungdomskriminalitet. For barn under kriminell lavalder må det opprettes et bedre offentlig handlingsapparat.

Politiet nasjonalt og lokalt skal styrkes økonomisk og få alle de moderne hjelpemidler de trenger. Kystpartiet ønsker å opprette flere nasjonale spesialenheter innen politiet for å hjelpe lokalsamfunnene med narkotikasaker og andre saker som er knyttet til organisert internasjonal kriminalitet. Politi- og lensmannsetaten må få styrket sin økonomi betraktelig, og ressursene må bli målrettet både mot gatepatruljering, spaning og etterforskning av narkotikalovbrudd. Politiet må mer ut blant folk.

I sedelighetssaker og saker med organisert kriminalitet bør ofre og vitner kunne vitne uten at overgriper/motpart er tilstede.

Norsk lovgivning bør ikke i for stor grad åpne for inngripende former for overvåkning. Kystpartiet er imot EUs datalagringsdirektiv som vi mener styrker overvåkingssamfunnet og svekker individets rettigheter. Vi vil gjeninnføre forbudet mot bruk av såkalt overskuddsinformasjon i straffesaker. Det vil si at bevis skaffet til veie ved hjelp av overvåkning bare kan anvendes i en straffesak hvor den tiltalte er tiltalt for et forhold som kunne ha begrunnet overvåkingen.

Kystpartiet går inn for å oppheve forbudet for kjøp av seksuelle tjenester.

For alvorlige volds- og narkotikaforbrytelser vil Kystpartiet arbeide for at Stortinget gjennom innstillinger og debatter gir klare signaler om at det forventes at hele strafferammen brukes, og at øvre strafferamme i større grad bør benyttes i forhold til særlig alvorlige forbrytelser. Kystpartiet vil derfor arbeide for at det blir mer samsvar mellom forbrytelsens alvorlighetsgrad og den etterfølgende straffereaksjonen.

Norge må bli bedre på bevissikring i rettsvesenet.

Rettsvern og rettssikkerhet er en forutsetning for livsutfoldelse. Kystpartiet vil arbeide for at denne trygges ved å slå hardt ned på kriminalitet. Særlig i våre større byer har gjengkriminalitet, grov vold og andre alvorlige forbrytelser økt i omfang på urovekkende vis. Det må ikke bli automatikk i at domfelte løslates etter 2/3 soning. Norge bør ha en rask domstolsbehandling, og straffereaksjonene må komme raskt.

Kystpartiet vil styrke etterutdanningen av ansatte i politiet, særlig innen fagfelt som datakrim, trafficking og vold i nære relasjoner. Krisesentrene for voldsutsatte skal sikres statlig finansiering.