Tilbake til kapitteloversikten

16 FYLKES- OG KOMMUNEØKONOMI

Kystpartiet vil beholde dagens fylkeskommuner. Kystpartiet vil arbeide for at kommunesammenslåing bare kan gjennomføres dersom folkeflertallet i de berørte kommuner går inn for det. Kystpartiet er kritisk til påstanden om at økonomien vil bedres ved kommunesammenslåing.

Kystpartiet vil arbeide for at den enkelte kommune selv bestemmer om det kan være hensiktsmessig å innlede interkommunalt samarbeid med andre kommuner. Vi vil styrke fylkes- og kommuneøkonomien. Kystpartiet vil arbeide for at staten må betale for nye og kostnadskrevende oppgaver som de pålegger kommunene. Kystpartiet vil at kommuner og fylkene skal få beholde en større del av den økonomien de bidrar med.

Kystpartiet vil kreve at en større del av verdiskapingen skal forbli i distriktene slik at kommunene kan løse de lovpålagte oppgavene samtidig som man kan legge til rette for kommunens innbyggere og kommunens næringsliv. Dette som en motvekt mot den pågående sentralisering. Kystpartiet vil gå inn for at det innføres en arealavgift for oppdrettsnæringen som tilfaller kommunen hvor lokaliteten befinner seg.

Vi vil fjerne eiendomsskatten. De kommunale avgifter må ikke overstige de faktiske kostnader de er ment å dekke. Ved pålegg fra statlig hold om aktiviteter og utredninger i kommuner og fylkeskommuner må staten tilføre midler både til utredningsarbeid og ved eventuelle videre aktiviteter.

Plan- og utredningsarbeid i den kommunale administrasjonen må reduseres til det strengt nødvendige i forhold til dagens nivå og under ingen omstendighet igangsettes uten kommunestyrets godkjennelse. Offentlige utredninger skal skrives på et forståelig språk. Kystpartiet vil prioritere nødvendige investeringer slik som sykehjem, helsetjenester, skole, vei osv. fremfor prestisjeprosjekter.

Vi vil arbeide for at budsjettene er basert på realistiske forutsetninger og med hovedvekt på tjenesteytende investeringer og driftsbudsjetter. Vi ønsker en strengere budsjettdisiplin ved forvaltning av skattyternes penger.

Det må bli slutt på at kommunenes arvesølv selges. Dette gjelder viktige eiendommer og driftsselskap som for eksempel kraftselskap eller kommunale vannverk. Når staten innfører ordninger med individuelle rettigheter, skal staten ha det hele økonomiske ansvaret for at ordningene fullfinansieres.