Tilbake til kapitteloversikten

17 DEMOKRATI OG FORVALTNING

Kystpartiet går inn for å opprette en sannhetskommisjon som skal avdekke korrupsjon og overgrep begått av norske myndigheter. Personer som har begått visse nærmere definerte handlinger, skal ha plikt til innen en viss tidsfrist å legge frem for Sannhetskommisjonen hva de har tatt del i. Unnlatelse av å gjøre det vil bli strengt straffet. Samtidig vil det bli gitt amnesti til de som legger frem for kommisjonen hva de har gjort. En slik kommisjon må være sammensatt av personer som har vist at de er til å stole på i slike sammenhenger.

Åpenhet og tilgang til informasjon om offentlige anliggender er et viktig prinsipp som må styrkes. I dag har alle som har abonnement på Lovdata, tilgang til viktig informasjon om norsk rett, blant annet avgjørelser fra Høyesterett. Et slikt abonnement er imidlertid forholdsvis dyrt. Kystpartiet vil opprette en offentlig portal hvor alle har gratis tilgang til informasjon om norsk rett. En slik portal bør også inneholde eldre lovforarbeider som i dag ikke finnes på Lovdata.

Staten bør starte et prosjekt for å gjøre historiske data som f.eks. statistikk tilgjengelig på internett.

I 1997 ble prosedyren for Stortingets budsjettbehandling endret. Mens Stortinget tidligere stemte over de enkelte inntekts- og utgiftsposter, har Stortinget siden 1997 stemt over budsjettforslag i sin helhet. Kystpartiet mener dagens system har svakheter sett fra en demokratisk synsvinkel og vil gå tilbake til den gamle ordningen.

Kystpartiet vil ha en mulighet for personvalg med kumulering og strykning, også ved stortingsvalg.